СЪОБЩЕНИЕ
 относно

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА:

отдаване под наем на  част от имот – публична общинска собственост, находящ се на ул. „Париж“ № 3, гр. София, представляващ помещение (бивш ресторант) със ЗП 484 кв. м, разположен в сутерена на сграда, която е публична общинска собственост, състоящ се от: търговска зала с площ 260 кв. м, кухня с площ 125,03 кв. м, тоалетна, две хладилни камери, абонатна, склад, гардероб, машинно и помещение за електрическо табло ведно със:
- тераса с изградена „Зимна градина” с площ 196,50 кв. м;
- открита тераса с площ 42,12 кв. м (част от дворното място).
За имота е съставен Акт за публична общинска собственост № 249/20.08.1998 г. на СО – район „Оборище”, вписан в книгите за вписване от 10.03.2007 г., том VІ, № 274, вх.рег. № 14431, им.п. 924220.

На основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и във връзка със Заповед № СОА17-РД98-1011/16.11.2017 г. на кмета на СО.

Срокът за подаване на оферти се удължава до 04.01.2018 г.  до 17.00 часа.

Конкурсните  книжа,  на стойност 10 лв. без ДДС, ще се получават  до 04.01.2018 г. от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 – 16.00 часа, в последния ден от месеца от 10.00 до 12.00 часа  на ул.  “Париж” № 3, партер, стая 4, след заплащането им в стая 204 на същия адрес. Публично оповестеният конкурс ще се проведе на 05.01.2018 г. от 14 часа на ул. „Париж” № 3, залата на първи етаж.

Допълнителна информация по пакета конкурсни  книжа участниците в конкурса  могат да получат на тел. 02/9377-311, 02/9377-548 или на адрес: гр. София, ул. „Париж” № 3, партер, ст. 4.