ОБЯВЯВА

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА:

„Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в УПИ I, кв.369, м. „Зона Г - Центъра, отреден за „Парк, НДК, подземни гаражи и обществена тоалетна” - Летен театър „Глобус” със застроена площ 371.60 (триста седемдесет и едно цяло и шестдесет стотни) кв.м.  и покрит Кафе – бар с площ от 22.80 (двадесет и две цяло и осемдесет стотни) кв.м., заедно със заградено пространство с площ от 1284 (хиляда двеста осемдесет и четири) кв.м.“
За имота е съставен Акт за публична общинска собственост № 1599/12.12.2012 г. на район „Триадица”, вписан в службата по вписванията с вх. рег. № 57549, том СХХХVІІ, № 190, имотна партида 248509.

Началната месечна конкурсна цена е в общ размер от 2 525  (две хиляди петстотин двадесет и пет лева) лева, без ДДС.

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:

Спечелилия конкурса участник се задължава:
1. Да инвестира в стационарно оборудване и озвучаване, както и професионално сценично осветление, което би дало възможност за повече и по-сложни спектакли и концерти.
2. Да монтира мобилни тоалетни и ремонтира съществуващите.
3. Да организира и провежда самостоятелно или чрез привличане на трети лица, прояви в областта на културата и изкуството или да предоставя сцената/ пространството на други организации за реализацията на проекти в областта на културата и изкуството не  по-малко 7 (седем) пъти месечно, срещу заплащане в собствена полза, съгласно представената концепция.
4. Да предоставя сцената с оборудването по т. 1. за реализацията на проекти, реализирани от/или с подкрепата на Столична община, в т.ч. част от Календара на културни събития за съответната година, Столична програма „Култура“ за съответната година и др. до 7 (седем), в т.ч. не по-малко от 2 (два) почивни (празнични) дни месечно, безвъзмездно, с предварителна писмена заявка от кмета на СО или заместник - кмета на СО – направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости“, освен ако съществува по-ранна заявка от трето лице или подписан договор с трето лице за ползване на същата площ по същото време.
5. Проявите по т. 3 и т. 4 да се реализират в период 01.04 – 31.10, включително. Поради сезонния характер на обекта, наемната цена се дължи само за посочения период.
6. Стопанисването, в т.ч. охраната на обекта е целогодишно, за сметка на спечелилия конкурса кандидат.

Гаранция за участие в публично оповестения конкурс - 2 525 (две хиляди петстотин двадесет и пет лева) лева, без ДДС.

Конкурсните книжа, на стойност 50 лв. без ДДС, ще се продават до 19.07.2017 г. от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 - 17.00 часа, в последния ден от месеца от 10.00 до 12.00 часа на ул. “Париж” 3, партер, стая 4, след заплащането им в стая 204 на същия адрес.

Срок за подаване на оферти - до 19.07.2017 г. до 17.00 часа.

Публично оповестеният конкурс ще се проведе на 21.07.2017 г. от 14 часа на ул. „Париж” № 3, залата на първи етаж.

Комисията разглежда офертите и взема решение на закрито заседание.

Допълнителна информация по пакета конкурсни книжа, участниците в конкурса  могат да получат на следния адрес: ул. „Париж“ № 3, партерен етаж стая 7, стая 4 тел. 02/9377311, 02/9377548