О Б Я В А

„Спортна София-2000” ЕАД обявява конкурс
по реда на чл. 17, ал. 1 и сл. от НРУТДУПСОТД, за отдаване под наем на:

1. Недвижими имоти и движими вещи, както следва:

1.1. Сгради, находящи се в недвижим имот „Конна база „Борисова градина”, с административен адрес: гр. София, р-н Средец, парк „Борисова градина”, бул. „Драган Цанков” № 1, представляващи:

- Масивна двуетажна сграда с площ 87 кв.м;
- Конюшни с площ 588 кв.м;
- Манеж с площ 1 313 кв.м.

1.2. Работни и продуктивни животни – 5 (пет) броя коне, със следните характеристики: Беатрис (кобила, порода Пони, родена на 01.05.1994 г., с рег.№ 030000141), Принц (жребец, порода Пони, роден на 01.03.1999 г., с рег.№ 030000144), Рапира (кобила, порода Trakehner-BG, родена на 08.02.1996 г., с рег.№ 033000213), Дарси (порода Български спортен кон, родена на 10.03.1998 г., с рег. № 100 004 100028420) и Марта (кобила, порода Кръстоска, родена на 04.03.2010 г., с рег.№ 015001053).

Наемният договор се сключва за срок от 3 (три) години.

2. Начална месечна наемна цена за обекта: 2 500 лв. (/две хиляди и петстотин лева), без ДДС.

3. Депозит за участие: 250 лв. (двеста и петдесет лева), вносими по следната банкова сметка на титуляра „Спортна София - 2000” ЕАД:
Банка: „Общинска банка” АД
IBAN: BG26SOMB91301027122801
BIC: SOMBBGSF

4. Оглед на обекта може да бъде направен на място, всеки работен ден от 09:00 ч. до 16.30 ч., до 01.08.2017 г. включително, след предварително обаждане на тел. 02/ 8220834; 02/ 8221153;  0884467032.

5. Конкурсът ще се проведе на 02.08.2017 г., от 10.00 ч., в административната сграда на “Спортна София - 2000” ЕАД в гр. София, ул.”Българска морава” № 2. Конкурсната комисия заседава в закрито заседание.

Документация за участие в конкурса се получава на адрес: гр. София 1303, р-н Възраждане, ж.к. „Зона Б-5”, ул. ”Българска морава” № 2, тел. 02/ 8220834; 02/ 8221153, 0884467032, от 09:00 ч. до 16:30 ч., всеки работен ден, в срок до 31.08.2017 г. (включително), срещу представен банков документ за сумата от 20 (двадесет) лв., с включен ДДС, внесени по следната банкова сметка на „Спортна София - 2000” ЕАД: Банка: „Общинска банка” АД, IBAN: BG26SOMB91301027122801, BIC: SOMBBGSF.

Краен срок за приемане предложения: до 16.30 ч. на 01.08.2017 г., включително.

Място за приемане на документацията: административната сграда на „Спортна София - 2000” ЕАД, в гр. София 1303, р-н Възраждане, ж.к. „Зона Б-5”, ул. ”Българска морава” № 2.