СО-район „Подуяне”, на основание разпоредбите на Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост на СОС, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, Заповед № СОА17-РД09-638/26.06.2017 г. на Кмета на Столична община и Заповед № РПД17-РД98-2/29.06.2017 г. на Кмета на район „Подуяне” обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти – частна общинска собственост на територията на район „Подуяне“, както следва:

Обект № 1 – 1-ви етаж на двуетажна сграда
Идентификатор 68134.613.533.1.1
жк “Суха река”, ул. „Сава Цонев“ № 2 – АОС №  2962/2017 г.
С площ – 102,69 м2
Начална конкурсна цена за обекта: 277,00 лв. без ДДС или 332,40 лв. с вкл. ДДС.
Срок за отдаване под наем на имота: 5 години.
Специфично конкурсно условие за обекта, което не може да бъде променяно: общинският имот ще бъде изполван за „Ремонт на радиотелевизионна техника и електроуреди“.

Обект № 2 – Сграда № 2 и прилежаща сграда № 1 към нея.
жк „Суха река”, ул. „Плакалница“ № 40а - АОС № 2961/2017 г.
Идентификатор 68134.613.1031.2 и идентификатор 68134.613.1031.1
С площ за двете сгради – 140,00 м2 /Сграда № 2 – 105,00 кв.м. и Сграда № 1 – 35,00 кв.м./
Начална конкурсна цена за:
Сграда № 2: 688,00 лв. без ДДС или 825,60 лв. с вкл. ДДС;
Сграда № 1: 63,00 лв. без ДДС или 75,60 лв. с вкл. ДДС
или общо за ОБЕКТ № 2: 751,00 лв. без ДДС или 901,20 лв. с вкл. ДДС.
Срок за отдаване под наем на имота: 5 години.
Специфично конкурсно условие за обекта, което не може да бъде променяно: общинският имот ще бъде изполван за „Обществено хранене – Бирария“.

Обект № 3 – Сграда 
жк „Хаджи Димитър“, ул. „Теофил Ганев“, до бл.24 - АОС № 2960/2017г.
Идентификатор 68134.606.228.4
С площ – 78,00 м2  
Начална конкурсна цена за обекта: 364,00 лв. без ДДС или 436,80 лв. с вкл. ДДС.
Срок за отдаване под наем на имота: 5 години.
Специфично конкурсно условие за обекта, което не може да бъде променяно: общинският имот ще бъде изполван за „Кафе-клуб“.

СО – район „Подуяне” кани всички заинтересовани лица да участват в конкурса.
Цена на конкурсната документация - 60,00 лв. /Шестдесет лв./ с ДДС.
Размер на гаранцията за участие в конкурса е 300,00 лв. /Триста лв./

Краен срок за закупуване на конкурсна документация – 17,00 ч. на 03.08.2017 г.

Място на закупуване на конкурсната документация – Център за административно и информационно обслужване - етаж I в сградата на район „Подуяне” – ул. „Плакалница” № 51.

Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса - 17,00 ч. на 03.08.2017 г.

Място за подаване на оферти – Център за административно и информационно обслужване - етаж I в сградата на район „Подуяне” – ул. „Плакалница” № 51.

Конкурсът ще се проведе на 04.08.2017 г. от 10.00 ч. в стая 321, етаж ІІІ в сградата на районна администрация „Подуяне”.

Адрес на организатора – гр.София , ул. „Плакалница” № 51.

Телефони за информация – 8146 151, 8146 168.

 

ЕВА  МИТОВА
КМЕТ НА РАЙОН “ПОДУЯНЕ”