1. Открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок до предвиденото по ПУП мероприятие, но не повече от 10 години на свободeн нежилищен имот, терен частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Надежда”, на основание  чл.30 ал.3 и чл.31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и чл. 14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, във връзка с заповед № СОА17-РД09-376/30.03.2017 г. на Кмета на Столична община,  както следва:

1.1. район „Надежда“ ж.к. „Надежда – 3 част“ ПИ с идентификатор 68134.1385. 2109, ул. „Христо Силянов“ № 142  с площ 388 кв.м.  с предназначение – за охраняем автопаркинг                     

- Начална  конкурсна месечна  наемна цена 186,00 /сто осемдесет и шест/ лв. без ДДС
                           

2. Място за закупуване на конкурсната документация - СО - район "Надежда", гр. София ул."Кирил Дрангов” №55, стая 101 от 08,30 до 17,00 ч. от 10.07.2017 г. до 10.08.2017 г. /включително/.

3. Цена на конкурсната документация  е 60 /шестдесет/ лева с включено ДДС.

4. Гаранция за участие в конкурса – 100 / сто/ лева.

5. Конкурсни документи се подават в сградата на СО район „Надежда“ ул. „Кирил Дрангов“ № 55, етаж 1 – фронт офис, срок за подаване от 10.07.2017 г. до 10.08.2017 г. /включително/ от 08,30 ч. до 17,00 ч.

6. Обявата за конкурса е публикувана  в електронната  страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“  ул. „Кирил Дрангов“ № 55 – 1 етаж и в един национален ежедневник.

7. Оглед на общинският имот може да бъде извършен всеки работен ден от 10.07.2017 г. до 10.08.2017г. /включително/ от 08,30 ч. до 17,00 ч.

8. Конкурсът ще се проведе на 11.08.2017г. от 10,00 часа в сградата на СО район „Надежда“ , ул. „Кирил Дрангов“ № 55 етаж 3 – заседателна зала.

9. В случай, че в първоначално обявения срок  не постъпят оферти или е постъпила само  една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15  дни.

За информация : 02 495 11 39,60,61- РКТД