В изпълнение на Заповед № СОА17-РД09-608/09.06.2017 г. на кмета на 
Столична община и на основание  чл. 31 и чл. 34 от НУРПТК на СОС
             
СО - Район „Илинден”
обявява конкурс

за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на имот частна общинска собственост, представляващ помещение от 58,91 кв.м., находящо се в гр. София, ж.к. „Света Троица”, бл. 380, вх. Б, ет.1, със специфично конкурсно условие – за учебна дейност, курсове или друга образователна услуга.
Начална конкурсна месечна наемна цена: 250,00 лв. /без ДДС/.
Гаранция за участие – 300.00 лв., внесена по банков път в Общинска банка / ФЦ Люлин / по банкова сметка:  BG19SOMB91303319120601;  BIC: SOMBBGSF в полза на СО - Район „Илинден“ – срок за внасяне до  21.07.2017 г.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 14,00 ч. на 21.07.2017 г.  от Район „Илинден”, служба „АИО”, фронт офис.

Краен срок за подаване на офертите – до 17,00 ч. на 21.07.2017 г. включително в служба „АИО” на Район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Провеждане на конкурса на 24.07.2017г. от 13,30 ч., стая  421, ет.4 в сградата на Район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Цена на книжата – 50.00 лв.  /без ДДС/

Информация на тел. 02/439 73 47; 02/439 73 46 - Район „Илинден”.