ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА

 

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост, във връзка с чл. 1, т. 5, чл. 4, ал. 1, чл. 6, чл. 7, чл. 8 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, в изпълнение на Решение № 655 по Протокол № 40 от 28.09.2017 г. на Столичен общински съвет, Столична община открива публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост при следните условия:

1. Описание на обекта на търга с явно наддаване:
Предмет на настоящия търг с явно наддаване е продажба на следните поземлени имоти – частна общинска собственост:
Позиция 1. Поземлен имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 1034/07.03.2014 г., вписан в "Служба по вписванията", вх. Рег. № 14569, том ХХХІV, № 29, имотна партида № 311402, с идентификатор 32216.2291.678, с площ 119 кв. м, съгласно скица на поземлен имот № 15-254206/30.05.2016 г., издадена от СГКК – гр. София по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-12/17.01.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, с местонахождение с. Иваняне, Район „Банкя”.
Позиция 2. Поземлен имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 1033/07.03.2014 г., вписан в служба по вписванията, вх. Рег. № 14571, том ХХХІV, № 36, имотна партида № 311390, с идентификатор 32216.2291.680, с площ 375 кв. м, съгласно скица на поземлен имот № 15-254209/30.05.2016 г., издадена от СГКК – гр. София по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-12/17.01.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, с местонахождение с. Иваняне, Район „Банкя”.
2. Начална тръжна цена:
• За Позиция 1:  1 910 лв. (хиляда деветстотин и десет лева) без ДДС
• За Позиция 2:  6 140 лв. (шест хиляди сто и четиридесет лева) без ДДС.
3. Размер на стъпката за наддаване:
• За Позиция 1:  100 лв. (сто лева)
• За Позиция 2:  500 лв. (петстотин лева).
4. Размер на депозита за участие:
• За Позиция 1:  191 лв. (сто деветдесет и един лева)
• За Позиция 2:  614 лв. (шестстотин и четиринадесет лева).
Депозитът за участие се внася в касата на Столична община или се превежда по банков път на името на Столична община, Дирекция „Финанси“, по следната сметка на Столична Община: IBAN: BG 72 SOMB 9130 3333 0083 01, BIC Code: SOMBBGSF. Наименование на банката: Общинска банка, клон Врабча, ул. „Врабча“ № 6.
 В банковото бордеро задължително се записва номерът на търга 16-СО-2017 г.
5. Дата, място и час на провеждане на огледа и на търга:
• За оглед на обекта: Таня Георгиева Григорова – тел. 02/997 72 12, Район „Банкя”, до 12:00 ч. на 19.12.2017 г.
• Дата на провеждане на търга: 20.12.2017 г.
• Начален час на търга: 14.00 часа
• Място на провеждане на търга: стая № 109 – заседателна зала, находяща се на адрес ул. ”Париж” № 3, ет. 1.
6. Цена на тръжната документация:  10.00 лв. (десет лева), без ДДС.
Тръжната документация се заплаща в касата на Столична община на ул. „Париж” № 3, ет. 2, стая № 201. Касата е с приемно време от понеделник до петък от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч., а в последния ден от месеца и в предпразничен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. Фактура за закупена тръжна документация се издава на ул. „Париж” № 3, ет. 2, стая № 204. Участникът може да получи тръжна документация от Дирекция „Обществени поръчки и концесии“ на Столична община на адрес ул. „Париж“ № 3, стая № 4, след представяне на фактура за закупена документация до 16.00 ч. на 19.12.2017 г.
Закупуването на тръжната документация може да се извърши и по банков път, като сумата се внася по сметка в лева, както следва – IBAN: BG81 SOMB 9130 3133 0083 01, BIC код на SOMBBGSF, име на банка: Общинска банка, клон „Врабча”, ул. „Врабча” № 6.