Изпълнителният Директор на Първа МБАЛ СОФИЯ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на:
I. Кабинет за осъществяване на медицинска дейност (ОПЛ) - оборудван, с нетна площ от 18 кв.м.
II. Места /около 4 кв. м./ за разполагане на 2 бр. кафе-машини , предмет на настоящия конкурс разположени  както следва:
1. партерен етаж /централен вход/-  една машина
2. партерен етаж /служебен вход/-  една машина   
Конкурсът ще се проведе на 04.07.2017 г. от 10 ч., в сградата на „Първа МБАЛ София” ЕАД, Административен блок, стая №3.
Срок на договорите:
- за кабинет - 3 години;
- за кафе машини – до 09.04.2018г.
За всеки обект се кандидатства самостоятелно, както и за всяка позиция от т. I. /за всяка кафе машина/
Месечната наемна цена ще се заплаща от 1-во до 15-то число на текущия месец по банкава сметка – IBAN BG 22 SOMB 91301027529303; BIC  SOMBBGSF   при банка  ОБ – бул.”Мария Луиза” №88 или в касата на Първа МБАЛ София ЕАД.
Оглед на помещенията ще се извършва от 9.30 до 10.30 часа в дните от 19.06.2017г. до 23.06.2017г. вкл., без събота и неделя, след представен документ за закупена документация. Телефон за контакт – 0884355846 Стойков.
Конкурсната документация се получава от 19.06.2017г. до 27.06.2017г. в стая №6 –Административен блок на  Първа МБАЛ София ЕАД след заплащане на цената в касата на Първа МБАЛ София ЕАД.
Документи за участие в конкурса се подават до 12.00 часа на 03.07.2017г.,  в деловодството на Първа МБАЛ София ЕАД.

Депозит за участие:
- 50,00лв /петдесет лева/ за кабинет
- 100,00лв. /сто лева/ за всяка отделна точка за кафе машина/

Цена на конкурсната документация – 5.00 лв. без ДДС