Заглавие Дата на публикуване
Район Красно село обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене в 34 ОУ за срок от 3 години 27.01.2016
Район Красно село обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на помещение за фотокопирни услуги и продажба на канцеларски материали 27.01.2016
Район Оборище открива процедура за провеждане на конкурс за организиране на ученическо хранене в Софийската математическа гимназия 26.01.2016
Район Люлин удължава срока на конкурс за отдаване под наем на терени за поставяне на преместваеми обекти 26.01.2016
Район Слатина обявява конкурс за отдаване под наем на терени за разполагане на преместваеми обекти 25.01.2016
Спортна София – 2000 ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от терен с площ от 9 036 кв.м. в Район Студентски 22.01.2016
Столична община открива търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – отпадъци 14.01.2016
Район Красна поляна отдава под наем за срок от 5 години на част на имот в кв. Факултета, за складови нужди 12.01.2016
ДКЦ VIII – София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на лекарски кабинети и гаражни клетки 11.01.2016
Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обект в административната сграда на ул. Сердика № 5 07.01.2016