Заглавие Дата на публикуване
Район Надежда открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на терени за разполагане на преместваеми обекти по одобрени схеми 28.07.2016
Район Връбница продължава срока за закупуване и подаване на документи за конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на части от недвижим имот, за поставяне на преместваеми търговски обекти - павилиони 25.07.2016
Район Красна поляна обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на обекти за осъществяване на ученическо столово хранене 25.07.2016
Район Овча купел обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот 22.07.2016
Район Овча купел обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот 21.07.2016
Район Изгрев обявява провеждането на конкурс за отдаване под наем на обособени части от имоти - публична общинска собственост 21.07.2016
Столична община обявява търг с явно наддаване за продажба на незастроен поземлен имот за жилищни нужди 19.07.2016
Район Връбница продължава срока за закупуване и подаване на документи за конкурс за отдаване под наем на част от едноетажна сграда – здравна служба, с. Волуяк 13.07.2016
Район Връбница продължава срока за закупуване и подаване на документи за конкурс за отдаване под наем на помещение в административна сграда, км. Волуяк, с предназначение за аптека 13.07.2016
Район Овча купел удължава срока за подаване на оферти за обявен конкурс за помещение - зъболекарски кабинет 11.07.2016