ДКЦ XII - София ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на площи от 2 кв.м., предназначени за монтиране на кафе-автомати

"Диагностично-консултативен център XII - София" ЕООД, ЕИК 000689524, със седалище и адрес на управление: град София, Столична община, район „Люлин”, ул. Кореняк” № 17 обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот — частна общинска собственост, а именно: 

Имот 1: Площ от 2 кв.м., предназначена за монтиране на кафе — автомат (самопродаваща машина за топли напитки) в коридора на втория етаж на база 1 в сградата, в която се помещава „ДКЦ XII - София“ ЕООД, с адрес; град София, район „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17 и 

Имот 2: Площ от 2 кв.м., предназначена за монтиране на кафе — автомат (самопродаваща машина за топли напитки) в коридора на третия етаж на база 2 в сградата, в която се помещава „ДКЦ XII - София“ ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин", бул. „Проф. Александър Станишев“ № 17. 

Имотите ще се ползват за поставяне на кафе — автомат (самопродаваща машина за топли напитки).

Минималната наемна цена е в размер на: за Имот 1 - 130 лева без ДДС, за Имот 2 - 130 лева без ДДС.

Депозитът за участие в конкурса е: за Имот 1 — 40 лева, за Имот 2 — 40 лева, вносим по банков път по следната банкова сметка на „ДКЦ XII - София“ ЕООД: Общинска банка АД; Банков код (ВIС): SOMBBGSF; Банкова сметка (IBAN): BG52SOMB91301019308401. 

Депозитът е вносим в срок до 13.00 часа на 11.07.2016г. 

Участник, който кандидатства и за двата имота, следва да плати депозит за всеки от имотите. Всеки участник може да кандидатства за отделен имот ИЛИ за двата имота. 

Цена на конкурсната документация: 5 лв. без ДДС, платима в касата (ет.3, ст.65) на "ДКЦ XII - София" ЕООД, не по-късно от 13.00 ч. на 11.07.2016 г. 

Краен срок за подаване на документи за участие: 13.00 ч. на 11.07.2016г. 

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 12.07.2016 г. от 09.30 часа на следния адрес: град София 1324, район „Люлин”, ж.к. „Люлин”, ул. ,Кореняк” № 17, в сградата на "ДКЦ XII - София“ ЕООД. 

В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите да бъде продължен

Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит - 13.00 ч. на 01.08.2016 г. Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 02.08.2016 г. от 10.30 часа.

За справки тел: 9271435 — Иванка Атанасова.