Назад

Столична община обявява провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в район Искър

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
   Ул. “Московска” № 33
   
   ОБЯВЯВА
   ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА

   
Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в район „Искър”, на бул. „Цариградско шосе”, кв. 9, м. „ж.к. Дружба- 2 ч.”, както следва:
   
• поземлен имот, находящ се в гр.София, район „Искър”, на бул. „Цариградско шосе” № 331, кв.9, м. „ж.к.Дружба 2 ч.”, с идентификатор 68134.1504.181, с площ 534 кв.м., по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. София, одобрени със заповед № РД-18-27/03.04.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, заедно с изградените сгради в имота: сграда – еднофамилна с идентификатор 68134.1504.181.1 и със застроена площ 128 кв.м. и сграда с идентификатор 68134.1504.181.2 със застроена площ 14 кв.м.
   
Начална тръжна цена 140 000 /сто и четиридесет хиляди/ лева без ДДС.
   
Депозитна вноска за участие в търга 14 000 /четиринадесет хиляди/ лева.
   
• Общински поземлен имот с идентификатор поземлен имот, находящ се в гр.София, район „Искър”, на бул. „Цариградско шосе”, кв.9, м. „ж.к.Дружба 2 ч.”, с идентификатор 68134.1504.180, с площ 217 кв.м., по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. София, одобрени със заповед № РД-18-27/03.04.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
   
Начална тръжна цена 51 000 /петдесет и един хиляди/ лева без ДДС.
   
Депозитна вноска за участие в търга 5100 /пет хиляди и сто / лева.
   
Търговете ще се проведат на 14.09.2015 г. съответно от 14.00 и от 14.30 часа на ул. "Париж" № 3, залата на ет.1.
   
Тръжните книжа за всеки един от търговете са на стойност 150 лв. без ДДС и ще се получават до 10.09.2015 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00- 16.00 часа, в последния ден от месеца от 10.00 до 12.00 часа на ул. “Париж” 3, стая 105, след заплащането им в в стая 204 на същия адрес.
   
Телефон за информация 981-35-22.