Обратно Район Слатина обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот, на обособена част от сервизно помещение, находящ се на бул. Цариградско шосе, подлез на хотел Плиска

Столична община - Район „Слатина”, бул. “Шипченски проход” № 67, на основание Заповед № СО-РД-09-941/21.07.2015г. на Кмета на Столична община и на основание чл. 34 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот, както следва:
1. Предмет на конкурса: отдаване под наем на
 Свободен нежилищен имот - частна общинска собственост
, представляващ: обособена част от сервизно помещение със застроена площ 51.65 /петдесет и един и шестдесет и пет/ кв.м., Акт за частна общинска собственост № 0146/ 07.04.1997г., находящ се на бул. „Цариградско шосе”, подлез на хотел „Плиска”, с предназначение - за тоалетна.
   
2. Начална конкурсна /месечна/ цена за имота - 228.00 лева без ДДС
   
3. Място и краен срок за закупуване на конкурсната документация - деловодството на район “Слатина”, ет.1, бул. „Шипченски проход” № 67, всеки работен ден от 08:30 часа до 17.00 часа на 28.08.2015г. включително.
   
4. Място и краен срок за подаване на офертите за участие - деловодството на район “Слатина” - бул. „Шипченски проход” № 67, всеки работен ден от 08:30 часа до 17.00 часа на 28.08.2015г. включително.
   
5. Цена на конкурсната документация - 5 /пет/ лева, платими в касата на район „Слатина”.
   
6. Гаранция за участие - 228.00 /двеста двадесет и осем/ лева, платими по банковата сметка на район ’’Слатина”, посочена в конкурсната документация.
   
7. Дата, място и час на провеждане на конкурса - 31.08.2015 г. - 10:00 часа, в заседателната зала на район „Слатина”, бул. “Шипченски проход” № 67, ет. III, ст. 308.
   
8. Адрес и телефон на организатора - гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67, тел. 02/ 870 55 32.