Обратно Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 години на терен с площ 12 кв. м.-публична общинска собственост, находящ се в с. Железница

СО-Район Нанчарено, на основание чл.46, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Заповед № СО 15-09-08-81/25.06.2015г. па Кмета на Столична община, във връзка с чл. 14. ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост, чл.19. ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за рекламните информационни монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на СО /НПОРИМДЕРДТСО/ и чл. 1. т. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС /НУРПТК/.
   
провежда публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 5/пет/ години на терен с площ 12 кв. м.-публична общинска собственост, находящ се в с. Железница-площада, представляващ позиция 5, от локална схема, кв. 40а, за разполагане на павилион по индивидуален архитектурен проект, със специфично конкурсно условие за „дребни пакетирани стоки“.
   
Начална конкурсна месечна наемна цсна - 2,98 /два лева и деветдесет и осем стотинки/ лв. без ДДС, за 1 кв. м.
   
Гаранция за участие: в размер на 300 /триста/ лв. без ДДС.
   
Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти-СО-район Панчарево, с адрес: с.Панчарево. ул. „Самоковско шосе" № 230.
   
Цена на конкурсната документация: 60 /шестдесет/ лв. с включен ДДС.
   
Краен срок за закупуване на конкурсна документация до 16:00 часа на 02.09.2015 г.
   
Крайннят срок за подаване на офертите за участниците е до 16:00ч. на 03.09.2015 г.

   
Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 04.09.2015 от 11:00 часа в административната сграда на Район Панчарево, находяща се в с.Панчарево, ул. „Самоковско шосе" № 230.
   
В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде удължен с 15 дни.
   
Адрес и телефон на организатора: с.Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230, ет.3, тел. 02/97-60-548, 97-60-531, e-mail:. so_pancharevo@abv.bg