Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем, за срок от 10 години на нежилищен имот-частна общинска собственост, за магазин за хранителни стоки, с. Пасарел

СО- РАЙОН ПАНЧАРЕВО, на основание чл.46, ал.1, т.3, т.11 и т.12 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 и 2 от Закон за общинската собственост, чл.30, ал.3 и чл.31, във връзка с чл.1, т.1 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, в изпълнение на Заповед № СО15-РД-566-13/17.07.2015г. на Кмет на Столична община и Решение № 7300-8/04.08.2015г. на Кмета на район Панчарево обявява конкурс за „Отдаване под наем за срок до 10 /десет/ години на свободен нежилищен имот-частна общинска собственост АОС 4855/20.06.2014г., представляващ едноетажна сграда с идентификатор 22472.7301.1019.1 със застроена площ 48 кв.м., попадаща в УПИ VІІІ за озеленяване, кв. 42, с. Пасарел, със специфично конкурсно условие „ За магазин за хранителни стоки”
   
Начална конкурсна цена- 114,00лв. на месец без ДДС
   
Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с вкл. ДДС.
   
Гаранция за участие: 200 лв.
   
Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти – Район Панчарево, с.Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230.
   
Краен срок за закупуване на конкурсна документация до 16:00ч. на 04.09.2015г.
   
Краен срок за подаване на оферти - до 16:00ч. на 04.09.2015г.
   
Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 07.09.2015 г. от 11:00 часа в административната сграда на Район Панчарево, находяща се в с.Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230.
   
Адрес и телефон на организатора: с.Панчарево, ул. Самоковско шосе№ 230, ет. 3, ст. 308, тел. 02/97-60-522, 97-60-531, e-mail : so_pancharevo@abv.bg.