Назад

Район Люлин удължава срока за приемане на документи за конкурс за отдаване под наем на помещение, част от трафопост, с площ 61.56 кв.м.

РАЙОН ''ЛЮЛИН''
ОБЯВА

На основание заповед № СО-РД-09-08-126/04.11.2014 г. на Кмета на СО и Заповед № РД-09-638/17.12.2014 г. на Кмета на СО район „Люлин“ за удължаване на срока за приемане на конкурсни документи за публично оповестен конкурс за: "Oтдаване под наем на имот - частна общинска собственост: 
Позиция № 2 - Помещение с площ 61.56 кв.м., част от трафопост, „ж.к. Люлин - 1м.р.“, м. бул. “Сливница“, кв. 66, УПИ-I за жс., с идентификатор 68134.4356.50.8, АОС № 2395/08.01.1997 г."

Начална месечна наемна цена: 140.00 лв. без ДДС

Място на закупуване на конкурсна документация: СО район „Люлин”, бул. ”Захари Стоянов” № 15, бл. 327, вх. В, ет. 1 - каса.

Място за подаване на конкурсната документация: СО район „Люлин“, бул. ”Захари Стоянов” № 15, бл.327 - деловодство.

Размер на гаранцията за участие: 100.00 (сто) лева.

Цена на конкурсната документация: 30 лв.с ДДС.

Срок на подаване на офертите: до 17.00 ч. на 05.01.2015 г.

Дата на провеждане на конкурса:на 06.01.2015 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на СО - район ”Люлин”.

Адрес и телефон на организатора: гр.София, бул. ”Захари Стоянов” № 15, Отдел „РКТД”, тел.02/9237 234/286