Назад

Район Илинден обявява конкурс за отдаване под наем на ученически стол и бюфет за организиране на столовото хранене в 3 СОУ

В изпълнение на Заповед № СО-РД-09-08-113/16.10.2014 г. на Кмета на Столична община и на основание чл. 31 и чл. 34 във връзка с чл.52 от НУРПТК на СОС.

СО - РАЙОН „ИЛИНДЕН” 
обявява конкурс

за отдаване под наем обособени части от имот - помещения публична общинска собственост за организиране на ученическото столово хранене в 3-то СОУ „Марин Дринов“, гр. София, ул. „Хайдут Сидер“ № 12, на територията на район „Илинден”, представляващ:
Ученически стол и ученически бюфет с обща площ от 178.16 кв.м. находящи се на първи етаж в 3-то СОУ „Марин Дринов“, тел. 822 18 73

Месечна наемна цена: 80.00 лв. (без вкл. ДДС)

Гаранция за участие: 300.00 лв. внесени в касата на район „Илинден”, ет. 4, стая 418 – срок за внасяне до 16.00 ч. на 23.01.2015 г.

Място и краен срок за закупуване на документацията: до 15.00 ч. на 23.01.2015 г. от район „Илинден”, служба „АИО” - деловодство.

Краен срок за подаване на офертите: до 17,00 ч. на 23.01.2015 г.включително в район „Илинден”, служба „АИО” - деловодство.

Провеждане на конкурса на 26.01.2015 г. от 10,30 ч., стая 421, ет. 4 на район „Илинден”.

Цена на книжата: 50.00 лв. (с вкл. ДДС)

Информация на тел. 439 73 48 и 439 73 47