Назад

Район Панчарево продължава срока на конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на помещения в административните сгради на кметствата с. Казичене и с. Кривина

РАЙОН „ПАНЧАРЕВО"

СО - РАЙОН ПАНЧАРЕВО, в изпълнение на Заповед № СО-РД-09-08-80/08.10.2013 г. на Кмета на Столична община продължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на части от имоти - публична общинска собственост, находящи се в административните сгради на кметство с. Казичене и кметство с. Кривина, както следва: 

1. Помещение, находящо се на втория етаж в административната сграда на кметство с. Казичене, отредено за офис с обща площ 16.72 кв.м., при начална месечна наемна цена - 69.00 лв. без ДДС. (АОС № 1222/1998 г.). Гаранция за участие в конкурса - 100.00 лв. 

2. Помещение, находящо се в административната сграда на кметство с. Кривина, отредено за поща с обща площ 26.23 кв.м., при начална месечна наемна цена - 116.00 лв. без ДДС. (АОС № 2693/2006 г.). Гаранция за участие в конкурса - 200.00лв. 

Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. (с ДДС)

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти: Район Панчарево, с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230 

Краен срок за закупуване на документация: 16.00 ч. на 27.12.2013 г. 

Краен срок за подаване на оферти: 16.00 ч. на 27.12.2013 г. 

Конкурсът ще се проведе на 30.12.2013 г. от 10.00 ч. в административната сграда на Район Панчарево, с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230. 

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230, ет. 3, ст. 308, тел. 02/97-60-522, 97-60-530, e-mail: so_pancharevo@abv.bg 


КМЕТ НА РАЙОН ПАНЧАРЕВО: 
/ДИМИТЪР СИЧАНОВ/