Назад

Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на помещения в здравните служби на села от района, предназначени за лекарски и стоматологични кабинети

РАЙОН „ПАНЧАРЕВО”

СО - РАЙОН ПАНЧАРЕВО, на основание чл. 46, ал. 1, т. 3, т. 11 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 1, т. 2 във връзка с Глава III от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС (НУРПТК) и в изпълнение на Заповед № СО-РД-09-08-81 от 10.10.2013 г. на Кмета на Столична община и на Решение № 348/27.06.2013 г. на Столичен общински съвет провежда публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на части от недвижими имоти - публична общинска собственост, представляващи помещения, находящи се в здравните служби на с. Казичене, с. Кривина, с. Лозен, с. Герман, с. Панчарево, с. Кокаляне, с. Бистрица, с. Железница и с. Плана - район Панчарево, предназначени за лекарски и стоматологични кабинети за здравно обслужване на населението по позиции, както следва:

1. Лекарски кабинет, отреден за общопрактикуващ лекар с площ 38.08 кв.м., находящ се на първия етаж в здравната служба на с. Казичене, ул. ”Христо Ботев” близо до 71 СОУ „П. К. Яворов”, АОС № 3100/15.05.2012 г. 
Начална месечна наемна цена: 105.00 лв. (сто и пет лева) без ДДС; 

2. Лекарски кабинет с площ 26.12 кв.м., находящ се на първия етаж в здравната служба на с. Казичене, ул. ”Христо Ботев” близо до 71 СОУ „П. К. Яворов”, АОС № 3100/15.05.2012 г. 
Начална месечна наемна цена: 72.00 лв. (седемдесет и два лева) без ДДС; 

3. Стоматологичен кабинет с площ 28.08 кв.м., находящ се на първия етаж в здравната служба на с. Казичене, ул. ”Христо Ботев” близо до 71 СОУ „П. К. Яворов”, АОС № 3100/15.05.2012 г. 
Начална месечна наемна цена: 77.00 лв. (седемдесет и седем лева) без ДДС; 

4. Лекарски кабинет, отреден за общопрактикуващ лекар с площ 32.74 кв.м., находящ се на втория етаж в здравната служба на с. Казичене, ул. ”Христо Ботев” близо до 71 СОУ „П. К. Яворов”, АОС № 3100/15.05.2012 г. 
Начална месечна наемна цена: 97.00 лв. (деветдесет и седем лева) без ДДС; 

5. Лекарски кабинет, отреден за общопрактикуващ лекар с площ 31.82 кв.м., находящ се на втория етаж в здравната служба на с. Казичене, ул. ”Христо Ботев” близо до 71 СОУ „П. К. Яворов”, АОС № 3100/15.05.2012 г. 
Начална месечна наемна цена: 94.00 лв. (деветдесет и четири лева) без ДДС; 

6. Лекарски кабинет с площ 22.80 кв.м., находящ се на втория етаж в здравната служба на с. Казичене, ул. ”Христо Ботев” близо до 71 СОУ „П. К. Яворов”, АОС № 3100/15.05.2012 г. 
Начална месечна наемна цена: 67.00 лв. (шестдесет и седем лева) без ДДС; 

7. Лекарски кабинет, отреден за общопрактикуващ лекар с площ 31.25 кв.м., находящ се в здравната служба на с. Кривина, кв. 21А, УПИ II от действащия ПУП (приет със заповед № РД-09-50-220/15.04.1999 г. на гл. архитект на гр. София), АОС № 3698/07.08.2012 г. 
Начална месечна наемна цена: 73.00 лв. (седемдесет и три лева) без ДДС;

8. Стоматологичен кабинет с площ 24.11 кв.м., находящ се в здравната служба на с. Кривина, кв. 21А, УПИ II от действащия ПУП (приет със заповед № РД-09-50-220 от 15.04.1999 г. на гл. архитект на гр. София), АОС № 3698/07.08.2012 г. 
Начална месечна наемна цена: 65.00 лв. (шестдесет и пет лева) без ДДС; 

9. Лекарски кабинет, отреден за общопрактикуващ лекар с площ 49.96 кв.м., находящ се на първия етаж в здравната служба на с. Лозен, ул. „Съединение”, АОС № 1231/21.12.1998 г. 
Начална месечна наемна цена: 129.00 лв. (сто двадесет и девет лева) без ДДС; 

10. Стоматологичен кабинет с площ 54.78 кв.м., находящ се на първия етаж в здравната служба на с. Лозен, ул. „Съединение”, АОС № 1231/21.12.1998 г. 
Начална месечна наемна цена: 141.00 лв. (сто четиридесет и един лева) без ДДС; 

11. Лекарски кабинет, отреден за общопрактикуващ лекар с площ 30.75 кв.м., находящ се на втория етаж в здравната служба на с. Лозен, ул. „Съединение”, АОС № 1231/21.12.1998 г. 
Начална месечна наемна цена: 92.00 лв. (деветдесет и два лева) без ДДС;

12. Лаборатория с площ 20.98 кв.м., находяща се на втория етаж в здравната служба на с. Лозен, ул. „Съединение”, АОС № 1231/21.12.1998 г. 
Начална месечна наемна цена: 59.00 лв. (петдесет и девет лева) без ДДС; 

13. Лекарски кабинет с площ 13.21 кв.м., находящ се на втория етаж в здравната служба на с. Лозен, ул. „Съединение”, АОС № 1231/21.12.1998 г. 
Начална месечна наемна цена: 37.00 лв. (тридесет и седем лева) без ДДС;

14. Лекарски кабинет, отреден за общопрактикуващ лекар с площ 16.90 кв.м., находящ се на втория етаж в здравната служба на с. Лозен, ул. „Съединение”, АОС № 1231/21.12.1998 г. 
Начална месечна наемна цена: 47.00 лв. (четиридесет и седем лева) без ДДС; 

15. Лекарски кабинет, отреден за общопрактикуващ лекар с площ 45.15 кв.м., находящ се в здравната служба на с. Герман, ул. „Патриарх Герман”, АОС № 247/26.09.1997 г. 
Начална месечна наемна цена: 133.00 лв. (сто тридесет и три лева) без ДДС; 

16. Стоматологичен кабинет с площ 26.69 кв.м., находящ се в здравната служба на с. Герман, ул. „Патриарх Герман”, АОС № 247/26.09.1997 г. 
Начална месечна наемна цена: 79.00 лв. (седемдесет и девет лева) без ДДС; 

17. Лекарски кабинет, отреден за общопрактикуващ лекар с площ 42.12 кв.м., находящ се на третия етаж в здравната служба на с. Панчарево, кв. 8, УПИ IX - за поликлиника от действащия ПУП, АОС № 481/12.02.1998 г. 
Начална месечна наемна цена: 113.00 лв. (сто и тринадесет лева) без ДДС; 

18. Стоматологичен кабинет с площ 46.77 кв.м., находящ се на третия етаж в здравната служба на с. Кокаляне, ул. „Старата чешма”, АОС № 2877/14.03.2009 г. 
Начална месечна наемна цена: 70.00 лв. (седемдесет лева) без ДДС; 

19. Лекарски кабинет, отреден за общопрактикуващ лекар с площ 40.31 кв.м., находящ се на първия етаж в здравната служба на с. Бистрица, ул. „Просвета” № 14, АОС № 1165/18.11.1998 г. 
Начална месечна наемна цена: 87.00 лв. (осемдесет и седем лева) без ДДС; 

20. Лекарски кабинет, отреден за общопрактикуващ лекар с площ 32.97 кв.м., находящ се в здравната служба на с. Железница, ул. „Боровец”, АОС № 1066/09.11.1998 г. 
Начална месечна наемна цена: 94.00 лв. (деветдесет и четири лева) без ДДС; 

21. Стоматологичен кабинет с площ 24.73 кв.м., находящ се в здравната служба на с. Железница, ул. „Боровец”, АОС № 1066/09.11.1998 г.
Начална месечна наемна цена: 70.00 лв. (седемдесет лева) без ДДС; 

22. Лекарски кабинет, отреден за общопрактикуващ лекар с площ 14.97 кв.м., находящ се в здравната служба на с. Плана, кв. 10, УПИ VI и VIII от действащия ПУП, АОС № 1216/15.12.1998 г. 
Начална месечна наемна цена: 15.00 лв. (петнадесет лева) без ДДС;

Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с вкл. ДДС.

Гаранция за участие: по 100 лв. (сто лева) за всеки един обект.

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти: Район Панчарево, с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230.

Краен срок за закупуване на документация: до 16:00 ч. на 30.12.2013 г.

Краен срок за подаване на оферти: до 16:00 ч. на 30.12.2013 г.

Отваряне, разглеждане, оценка и класация на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 02.01.2014 г. в административната сграда на Район Панчарево, находяща се в с. Панчарево, ул.Самоковско шосе № 230.

В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230, ет. 3, ст. 308, тел. 02/97-60-522, 97-60-530,e-mail: so_pancharevo@abv.bg


КМЕТ НА РАЙОН ПАНЧАРЕВО: 
(ДИМИТЪР СИЧАНОВ)