Назад

Район Красно село обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на обособен обект, на втория етаж в сградата на бившия МУЦТПО, за частно училища

РАЙОН ''КРАСНО СЕЛО''

На основание заповед № СО-РД-09-08-88/21.11.2013 г., на кмета на Столична община, решение № 440 от 18.07.2013 г. на Столичен общински съвет и чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет (Приета с Решение № 138 по Протокол № 73 от 9.03.2006 г. на Столичния общински съвет, изм. с Решение № 577 по Протокол No 84 от 20.07.2006 г., доп. с Решение № 201 по Протокол № 103 от 22.03.2007 г., изм. и доп. с Решение № 456 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г., Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г., Решение № 514 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г., изм. с Наредба за общинската собственост - приета с Решение № 210 по Протокол № 87 от 14.04.2011 г., в сила от 10.05.2011 г., изм. и доп. с Решение № 560 но Протокол № 49 от 10.10.2013 г. на СОС), район „Красно село" - Столична община обявява конкурс за: "Отдаване под наем на част от имoт - публична общинска собственост, представляваща обособен обект, находящ се на втори етаж в сградата на бившия МУЦТПО, гр. София, бул. „Генерал Скобелев" № 58, УПИ 1 - за муц, кв. 285. м. „Eврейски гробища", с обща полезна площ от 265,35 кв. м., включваща 4 (четири) класни стаи с обща полезна площ 168,20 кв.м., и шест спомагателни и сервизни помещения с обща полезна площ 97,15 кв.м., а именно: коридор № 17 с полезна площ 31.50 кв.м., фоайе № 13 е полезна площ 9,10 кв.м., преддверие към санитарен възел № 19 е полезна площ 5,20 кв.м., санитарен възел № 20 е полезна площ 15,10 кв.м., фоайе № 21 – 1/2 от 34,30 кв.м. с полезна площ от 17,50 кв.м., стълбище № 22 – 1/2 от 38.20 кв.м. с полезна площ от 19,10 кв.м., АОС № 714/28.04.2001 г. за срок от 5 (пет) год. с предназначение за частно училища, със специфично конкурсно условие, кандидатите за провеждане на конкурса да са открити и лицензирани по Закона за народната просвета";

Начална конкурсна наемна цена: 397,00 (триста деветдесет и седем) лв. без ДДС;

Размер на гаранцията за участие: 397,00 (триста деветдесет и седем) без ДДС;

Цена на конкурсната документация: 60 (шестдесет) лв. с ДДС;

Краен срок за закупуване на конкурсната документация: 17.00 ч. на 27.12.2013 год.;

Място за закупуване на конкурсната документация: Центьр за административно и информационно обслужване, в партерния етаж на сградата на район „Красно село" - бул. „Цар Борис III" № 124;

Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса: 17.00 ч. на 02.01.2014 г.

Конкурсът ще се проведе на 03.01.2014 г. в 10.00 часа, в зала № 209, ет. 02 в сградата на районната администрация „Красно село";

Оглед на обекта, предмет на конкурса може да се извършва от 03.12.2013 г. до 27.12.2013 г.

Адрес на организатора: гр. София, бул."Цар Борис III" № 124

Телефон за информация: 02/8951156, 02/8951120. 02/895111