Назад

Район Изгрев обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част от едноетажна сграда - бистро, на ул. Фредерик Жолио Кюри № 77

РАЙОН „ИЗГРЕВ” 

На основание чл. 34, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и в изпълнение на Заповед № СО-РД-09-1401/04.12.2013 год. на Кмета на Столична община

ОБЯВЯВАМ:

Конкурс за отдаване под наем на общински нежилищен имот - частна общинска собственост, намиращ се на ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 77, м. „Изток - юг", представляващ част от едноетажна сграда - бистро, със застроена площ - 91.60 кв.м. и прилежаща тераса със застроена площ - 57.94 кв.м.

Предназначение: за търговия; 

Срок за наемане: 5 години; 

Начална месечна наемна цена: 658.00 лв. (без ДДС) 

Депозит за участие в конкурса: 329.00 лв.
Депозитът се предоставя от участника под формата на копие от документ за внесена сума по сметка на СО - район „Изгрев“: BG 71SOMB91303317615001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, финансов център „Слатина", или копие от приходен касов ордер за внесена сума в касата на района, в срока, определен за представяне на офертите.

Краен срок за закупуване на конкурсната документация: 12.00 часа на 16.01.2014 год. 
Цената на конкурсната документация е 60 лв. с ДДС, заплаща се на касата на СО - район "Изгрев" - гр. София, ул. "Атанас Далчев'' № 12, ет. 1, всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч. и се получава от деловодството, ет. 1, стая 5. 

Краен срок за представяно на офертите: 16.00 часа на 16.01.2014 год. в деловодството на СО - район „Изгрев" ет. 1, ст. 5.

Конкурсът ще се проведе на 17.01.2014 год. от 10.00 ч. в заседателната зала на СО - район „Изгрев", ул. „Атанас Далчев" № 12, ет. 2.

Лице за контакти: Станислава Колева, тел. 02 / 970 10 12.

ИНЖ. ЦВЕТОМИР ЖЕКОВ 
КМЕТ НА СО-РАЙОН „ИЗГРИВ“