Назад

ДКЦ XII - СОФИЯ ЕООДобявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на кабинет по паразитология, заедно с паразитологичната лаборатория

„ДКЦ XII - СОФИЯ” ЕООД

„Диагностично-консултативен център XII – София” ЕООД, ЕИК 000689524, със седалище и адрес на управление: град София, Столична община, район „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17 обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост

Кабинетът по паразитология, заедно с паразитологичната лаборатория, се намират в сградата, в която се помещава „ДКЦ XII - София” ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, бул. „Проф. Александър Станишев“ № 17 и се състои от две отделни помещения, както следва: Кабинет № 55, находящ се на трети етаж, с площ от 25 кв.м., заедно с прилежащите му общи части от сградата и помещение, находящо се в сутерена, с площ от 16 кв.м, заедно с прилежащите му общи части от сградата.

Предназначение на имота: Кабинет по паразитология, заедно с паразитологична лаборатория.

Срок на наемане на имота: три години, считано от датата на подписване на договор за наем.

Минимална наемна цена е в рамер на 320 лв. (/триста и двадесет левa) без ДДС.

Допълнителни условия: Спечелилият конкурса кандит поема задължение да извърши ремонт на помещенията, изразяващ се в поставяне на нова дограма и подова настилка.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 09.12.2013 г. от 11.00 часа на следния адрес: град София 1324, район „Люлин”, ж.к. „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17, в сградата на „ДКЦ XII - София” ЕООД. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите да бъде продължен с 14 дни. Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 23.12.2013 г. от 11.00 часа.

Депозитът за участие в конкурса за всеки отделен имот е в размер на 50 лева, вносими в касата (ет. 3, ст. 65) на „Диагностично-консултативен център XII - София” ЕООД, с адрес: град София, р-н Люлин, ул. „Кореняк” № 17, в срок до 13.00 часа на 06.12.201 3г.

Цена на конкурсната документация: 30 лева с ДДС, платими в касата (ет. 3, ст. 65) на „ДКЦ XII - София” ЕООД.

Краен срок за подаване на документи за участие: 13.00 часа на 06.12.2013 г.

За справки: 02/ 9271435

Д-р В. Василев, 
Управител на „ДКЦ XII - София” ЕООД