Заглавие Дата на публикуване
Район "Кремиковци" обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, находящ се на територията на района 22.11.2011
Столична община обявява търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти, находящи се на територията на района 21.11.2011
ДКЦ ХІІ - София ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот с площ от 2.5 кв.м. предназначена за монтиране на банкомат на входа на сградата, в която се помещава дружеството 21.11.2011
Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот - 2 класни стаи с обща площ – 95.32 кв.м., находяща се на първи етаж от сградата на 28-мо СОУ – „Алеко Константинов” 18.11.2011
Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот в Район ,,Връбница“, част от поземлен имот в землището на кв. "Требич", заедно с метално хале за извършване дейности по сепариране на ТБО 15.11.2011
Столична общинска агенция за приватизация обявява публични търгове за обособени обекти 15.11.2011
Район "Връбница" удължава срока за подаване на документи за отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд 08.11.2011
Район "Връбница" обявява конкурс за отдаване под наем на имоти, находящи се на територията на района 08.11.2011
Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на части от имоти за срок от 5 години за поставяне на преместваеми обекти на територията на парк ген. Владимир Заимов 04.11.2011
Район "Панчарево" удължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем за срок от 7 години на имот, находящ се на територията на района 02.11.2011