Назад

Район „Сердика" обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене, в общински имоти - публична общинска собственост на територията на района

Район „Сердика"
 
На основание чл.31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, във връзка с чл.52 от същата наредба и в изпълнение на Заповед № РД - 09-973/29.06.2009 г. на кмета на Столична Община
Обявявам:

На 08.09.2009 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на СО - район „Сердика", бул. „Княгиня Мария Луиза" №88, етаж 4, ще се проведе конкурс за организиране на ученическо столово хранене, в общински имоти публична общинска собственост, както следва:

1. 14-то СОУ "Проф. д-р Асен Златаров"
Адрес: ж.к. Банишора, ул. "Генерал Чернаев" №8.
Стол и бюфет с площ: 80.70кв.м.

Начална месечна наемна цена: 51.00 (петдесет и един) лева без ДДС.

2. 29-то СОУ "Кузман Шапкарев"
Адрес: ул . "Георги С. Раковски" №20.
Стол и бюфет с площ: 323.00 кв.м.

Начална месечна наемна цена: 204.13 (двеста и четири лева и тринадесет стотинки) без ДДС.

3. 48-мо ОУ "Йосиф Ковачев"
Адрес: ж.к. "Банишора", ул. "Клокотница" № 21

Стол и бюфет с площ: 212.76 кв.м.
Начална месечна наемна цена: 134.46 (сто тридесет и четири лева и четиридесет и шест стотинки ) без ДДС.

4. 58-мо ОУ „Сергей Румянцев"
Адрес: кв. Орландовци, ул. „Железопътна" № 65
Стол и бюфет с площ: 74.70 кв.м.
Начална месечна наемна цена: 46.76 (четиридесет и шест лева и седемдесет и шест стотинки) без ДДС.

5. 59-то ОУ “Васил Левски”
Адрес: кв. Малашевци, ул. “Д.Тошков” №1
Стол и бюфет с площ: 397 кв.м.
Начална месечна наемна цена: 249.13 (двеста четиридесет и девет лева и тринадесет стотинки) без ДДС.

6. 60-то ОУ „Св. Св. Кирил и Методий"
Адрес: кв. Бенковски", ул. „Наука" №2
Стол и бюфет с площ: 165.90 кв.м.
Начална месечна наемна цена: 103.52 (сто и три лева и петдесет и две стотинки) без ДДС.

7. 100-но ОУ „Найден Геров"
Адрес: ж.к. „Фондови жилища", ул. „ Ив. Йосифов" №68
Стол и бюфет с площ: 121.75 кв.м.
Начална месечна наемна цена: 76.21 (седемдесет и шест лева и двадесет и една стотинки) без ДДС.

Крайният срок за закупуване на конкурсна документация е до 16.00 часа на 28.08.2009 г.

Крайният срок за представяне на оферти е до в деловодството на СО - район „Сердика" ет.2, ст.219.

Гаранция за участие: 150 лв. с ДДС.

Гаранцията за участие се предоставя от участника под формата на:

  • оригинален документ за внесена сума по сметка на СО - район „Сердика":

ВG 49SОМВ91303327755001
ВIС SОМВВGSF
Общинска банка, финансов център Мария Луиза, 88 или

  • оригинал от приходен касов ордер за внесена сума в касата на района, в срока, определен за представяне на офертите.

Конкурсната документация се заплаща на касата на СО - район "Сердика" - гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №88 - всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч. и се получава от деловодството.

Цената на конкурсната документация е 100 лв. с ДДС.

Лице за контакти: Красимир Александров тел. 931 51 18,921 8041.

За всеки отделен обект, се участва с отделна конкурсна документация и се заплаща отделна гаранция за участие.