ПРОГРАМИ НАСОЧЕНИ КЪМ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ, РАЙОННИ АДМИНИСТРАЦИИ, МАЛКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА, СК, НПО, СТУДЕНТСКИ СЪВЕТИ, БИЗНЕС И ДР. ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗЮЛНЦ
ОБЯВЯВАНЕ НА СЕСИЯ ЗА ПРОГРАМНО ФИНАНСИРАНЕ

 

2023 ГОДИНА

 

Обявяване на сесия за набиране на проектни предложения на образователни институции, районни администрации, малки населени места, спортни клубове и неправителствени организации за 2023 г.

 

За сведение на институциите/организациите – таблиците се попълват от администрацията на Столична община: 

Онлайн/консултации  29 – 31 март 2023 г.:
29 март – 11:00 – 13:00 ч.
30 март – 15:00 – 17:00 ч.
31 март – 11:00 – 13;00 ч.

при предварително подаден електронен адрес на организацията/институцията, на ел. поща: programasofia@abv.bg, до 27 март 2023 г.