Заглавие Дата на публикуване
Покана за обществено обсъждане на Горскостопански план на горските територии, стопанисвани от Столична община, в обхвата на ТП „ДГС – София”, ТП „ДЛС – Витиня”, ТП „ДЛС – Искър” и ТП „ДГС – Самоков”, с период на действие от 10 години 05.12.2019
Район "Овча купел" обявява обществено обсъждане на ПУП по плана на м. Кв. "Суходол” 03.12.2019
Столична община организира обществено обсъждане на Доклад № СОА19-ВК66-9688/29.11.2019 г. до Столичния общински съвет за финансиране на проект за консервация и реставрация на къщата музей на П. Яворов по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 29.11.2019
Район ”Илинден” обявява провеждане на обществено обсъждане на проект за подробна схема № 19 за поставяне на преместваем обект в УПИ 111 – за озеленяване (ПИ с идентификатор 68134.1203.918), кв. 35, м. „Разсадника – Бежанци“, CO – район „Илинден“ по плана на гр. София. 22.11.2019
Район ”Витоша” обявява провеждане на обществено обсъждане на: "Проект за ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Подмяна на водопроводи от съществуваща събирателна шахта „Турска вада“ до съществуваща облекчителна шахта над х. “Еделвайс“ до х. “Трендафила“, включващо водопроводи до х. “Филхармония“ и „Почивен дом на адвокатите“, с отклонение х. “Рудничар“ в ПП „Витоша“, землищата на с. Мърчаево и кв. "Бояна", район „Витоша“ 06.11.2019
Район ”Витоша” обявява провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП – изменение на план за регулация и застрояване за УПИ I-за озеленяване и ОО, от кв. 74а, за УПИ V-за озеленяване и ОО от кв. 74 и ПИ с идентификатор 11394.1795.3966 от КККР, образуване на нови УПИ V-за озеленяване и ОО, XLV-3966 за ж.с. - нов кв. 74 и УПИ I-за озеленяване и ОО - нов кв. 74а, нова улица от О.Т. 901а до О.Т. 901в, О.Т. 913г до О.Т. 913а, отпада улица от О.Т. 901а (нова) до О.Т. 908, местност с. Владая 21.10.2019
Район ”Витоша” обявява провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Водоснабдяване на с. Владая – ПС „Владая“, Траскател Ф200 ПЕВП от ПС „Владая“ до резервоар „Владая“, Главен клон I в участъка от резервоар „Владая“ до кръстовището на ул. “Витошки гранит“ и ул. “Жълта вода“ – Ф250 ПЕВП, с. Владая 21.10.2019
Район "Банкя" обявява провеждане на обществено обсъждане за изработен проект за ПУП – изменение на план за улична регулация (ИПУР) на улица от о.т. 185 до о.т. 191, прилежаща на кв. 19, кв. 21 и кв. 83а, м. „ЦГЧ Банкя – кв. "Изгрев“ 15.10.2019
Район „Витоша“ обявява провеждане на обществено обсъждане на: "Визуализация и мотивирано предложение за разрешаване изработване на проект за ПУП – ИПЗ за изграждане на надземна топла връзка, осигуряваща пешеходен достъп между съществуващи сгради на МБАЛ ”Света София” в УПИ 11-2287, кв. 34 и УПИ V-469, кв. 32, м. Манастирски ливади-запад" 25.09.2019
Район „Люлин“ обявява провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП – изграждане на газопровод от ПИ 32216.2291.473, землище с. Иваняне, район „Банкя“, до ПИ 68134.4363.85, м. “Ж.к. "Люлин" – разширение – запад“, район „Люлин“ 29.08.2019

НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...