Назад

Район "Студентски" - обществено представяне на проект за: - Храм "Св. Георги Софийски - Нови" и проекти за изменение на план за регулация и застрояване

         На основание чл.22, ал.4 от Закон за устройство на територията, във връзка с чл.5, ал.4 от Закон за устройство и застрояване на Столична община, чл.5. чл. 14. ал. 1 и чл.15 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания (НРНПОО), приета с Решение №950 по Протокол №120/11.10.2007 г. на СОС, и във връзка с провеждане на обществено обсъждане, приложено Ви изпращаме заповед № РСТ17-РД09-141/21.07.2017г. на Кмета на район „Студентски" за представяне на проекти за Храм “Св. Георги Софийски - Нови", УПИ IV- за параклис, кв.43а, м. „Младост-Г\ проект за Изменение на план за регулация и застрояване/ ИПРЗ/ за УПИ I – „за общежитие и коо", нов УПИ V-4190 „за общежитие, коо и инженерна инфраструктура" от кв. 111, м. „Студентски град и проект за Изменение на план за регулация и застрояване, план - извадка по чл. 133, ал.4 за квартали 46а,46б,46в,46г, местност „ж.к. „ Мусагеница - Младост 1“, което ще се състои на 03.08.2017 г. от 18.00 часа в заседателната зала на I-ви етаж в сградата на район „Студентски", ж.к. „Студентски град", бл. 5. Провеждане на обществена дискусия за същите проекти, ще се състои на 23.08.2017 г. от 18.00 часа в заседателната зала на I-ви етаж в сградата на район "Студентски", ж.к. „Студентски град" бл.5.

 

Заповед № РСТ17-РД09-141/21.07.2017 г. на Кмета на СО - район „Студентски"

 

 


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...