Назад

Район "Студентски" обявява провеждане на обществено обсъждане за представяне на проект за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване, м. ж.к. „Малинова долина" – части 1-ва, 2-ра, З-та, 4-та, 5-та и 6-та

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 22, ал. 4 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 5, ал. 4 от Закона за устройство и застрояване на Столична община, чл. 5, чл. 14, ал. 1 и чл. 15 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания (НРНПОО), (отм.) във връзка с § 3 от ПР на Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община и имайки предвид, че производството е висящо, видно от Заповед РА 50-461/14.07.2016 г. на главен архитект на Столична община, с която е разрешено изработване окончателен проект за ПУП – ИПРЗ за м. ж.к. "Малинова долина" – части 1-ва, 2-ра, З-та, 4-та, 5-та и 6-та, в териториален обхват – квартали 1, 3а, 5а, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 34, 37, 38, 39, 40а, 49, 51, 52, 52а, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 61, 67, 68, 71, 77, 78, 79, 80, 83, 85, 87, район „Студентски“, и във връзка с провеждане на обществено обсъждане, приложено Ви изпращаме Заповед № РСТ19-РА 50-3/15.01.2019 г. на кмета на район „Студентски” за представяне на проект за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване, местност ж.к. „Малинова долина" – части 1-ва, 2-ра, З-та, 4-та, 5-та и 6-та, което ще се състои на 23.01.2019 г. от 18.00 часа в заседателната зала на I-ви етаж в сградата на район „Студентски”, ж.к. „Студентски град“, бл. 5. Провеждане на обществена дискусия за проекта ще се състои на 12.02.2019 г. от 18.00 часа в заседателната зала на I-ви етаж в сградата на район "Студентски”, ж.к. „Студентски град“, бл. 5.

Приложение: Заповед № РСТ 19-РА 50-3/15.01.2019 г.

С уважение:

ДИМИТЪР ДИЛЧЕВ

Кмет на СО – район "Студентски"

 


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...