Назад

Район „Студентски“ обявява провеждане на обществено обсъждане на проекти за изменения на ПУП на територията на района


ОБЯВЛЕНИЕ

В изпълнение на чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 20, ал. 5 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (НРНПОООПРУТСО), Столична община (СО) – район „Студентски“, ви уведомяваме, че е издадена Заповед № РСТ19-РД09-30/01.02.2019 г. на кмета на район „Студентски”  за провеждане на обществено обсъждане на следните проекти, попадащи на територията на район „Студентски“:

1. Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) разделяне на урегулиран поземлен имот (УПИ) I – за жс и магазини в кв. 276, м. „Студентски град“ и отреждане на нови УПИ I – за жс и магазини и УПИ VII – 5070 за поземлен имот с идентификатор 68134.1606.5070, постъпил в администрацията на Столична община (СО) – район „Студентски“ със Заявление наш вх. № РСТ18-ГР94-1452/01.10.2018 г.

2. Подробен устройствен план  (ПУП) – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за нов УПИ I – 1606, 5069, 5645, за общежитие, кв. 155, м. „Студентски град“, постъпил в администрацията на СО – район „Студентски“ с  писмо, наш вх. № РСТ18-ВК08-1476/28.09.2018 г., на началник-отдел „Устройствено планиране“ към направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) при Столична община (СО).

3. Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ II – 3357 в  нов УПИ II – 3357 за жс и пг, кв. 111, м. „Студентски град“, постъпил в администрацията на СО – район „Студентски“ с  писмо, наш вх. № РСТ18-ВК08-1628/29.10.2018 г., на началник-отдел „Устройствено планиране“ към НАГ при СО.

Представянето на проектите ще се проведе на 11.02.2019 г. от 18.00 часа в заседателната зала на първия етаж в сградата на Столична община (СО) – район „Студентски“, с административен адрес: ж.к. "Студентски град", бл. 5, ет. 1, стая 104.

Граждани и организации могат след представянето да подават писмени становища, мнения и предложения по проектите с посочени данни за подателя, адрес, телефон/факс и електронна поща за връзка. Същите се внасят в „Център по информация и услуги“ на район „Студентски“ (ж.к. "Студентски град", бл. 5, ет. 1) или се изпращат на e-mail: rajon@studentski-so.org в срок до 17,00 часа на 22.02.2019 г.

Провеждането на заключителната дискусия ще се състои на 27.02.2019 г.от 18.00 часа в  заседателната зала на първия етаж в сградата на СО – район „Студентски“ – ж.к. "Студентски град", бл. 5, ет. 1, стая 104.

Копие от Заповедта и проектите е изложено на третия етаж в сградата на район „Студентски“.

 

ДИМИТЪР ДИЛЧЕВ
Кмет на СО – район „Студентски“ 


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...