Назад

Район „Подуяне” - представяне на проект за ПУП - ИПРЗ на УПИ 1 - „за жил. стр.”, УПИ П-„за озеленяване”, УПИ 1У-„за трафопост”, УПИ V-98 и образуване на нови УПИ 1-405,1124,1126-„за жил. стр.”, УПИ Н-„за озеленяване”, УПИ 1У-„за трафопост”, УПИ V-98 и УПИ УН-„за озеленяване”, ПИ с идентификатори 68134.601. 1124, 68134.601.1126, 68134.601.405, кв.ЗЗ, м. жк „Левски-зона Г”

Район „Подуяне” съобщава, че на 14.08.2017г. от 15,00 часа в сградата на район „Подуяне” при СО, ул „Плакалница” №51, ет. 3, заседателна зала-ст.321 по силата на Заповед № РПД17-РД09-75/27.07.2017г. на Кмета на район „Подуяне” при СО ще се проведе представяне на проект за ПУП - ИПРЗ на УПИ 1 - „за жил. стр.”, УПИ П-„за озеленяване”, УПИ 1У-„за трафопост”, УПИ V-98 и образуване на нови УПИ 1-405,1124,1126-„за жил. стр.”, УПИ Н-„за озеленяване”, УПИ 1У-„за трафопост”, УПИ V-98 и УПИ УН-„за озеленяване”, ПИ с идентификатори 68134.601. 1124, 68134.601.1126, 68134.601.405, кв.ЗЗ, м. жк „Левски-зона Г”. Писмените становища по проекта се адресират до Кмета на район „Подуяне” и се подават в служба АОН на район „Подуяне”, ул „Плакалница” №51, ет. 1 до 16,00 часа на 28.08.2017г.

За приключване на общественото обсъждане на 11.09.2017 г. от 15.00 часа в същата зала ще се проведе обществена дискусия за същия проект.

Отговорен служител - арх. Сета Асланян. тел. за контакт - 02/8146-145
 

ЕВА МИТОВА

КМЕТ НА РАЙОН “ПОДУЯНЕ”


 


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...