Назад

Район „Овча купел” обявява обществено обсъждане за изработване на Проект за ПУП – Изменение на План за регулация и застрояване (ИПРЗ) на кв. 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 60 и 62 по плана на м. “Овча купел – актуализация“

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

СО – район „Овча купел”

на

ПРОЕКТ ЗА ЗАДАНИЕ за изработване на Проект за Подробен устройствен план – Изменение на План за регулация и застрояване (ИПРЗ) по плана на м. “Овча купел – актуализация“

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед  №  РОК19-РД09-156/11.06.2019 г.   на  кмета  на  р-н „Овча  купел”  на 18.06.2019 г. от 18,30 ч. в сградата на Народно читалище „Никола Й. Вапцаров“ в район „Овча купел” на СО, с адм. адрес бул. ”Цар Борис ІІІ” № 132, ще се представи Проект за ЗАДАНИЕ за изработване на Проект за Подробен устройствен план – Изменение на План за регулация и застрояване (ИПРЗ) на кв. 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 60 и 62 по плана на м. “Овча купел – актуализация“.

Проектът е изложен в сградата на района – бул. ”Цар Борис ІІІ” № 136В, ет. 1, и е качен на сайта на района.

До 03.07.2019 г. вкл. могат да се подават писмени становища и предложения по Проекта в деловодството на р-н „Овча купел” и на  sook@mail.bg , които ще бъдат качени на сайта на района най-късно един ден преди дискусията.

На 08.07.2019 г. от 18,30 ч. в сградата на Народно читалище „Никола Й. Вапцаров“ в район „Овча купел” на СО, с адм. адрес бул. ”Цар Борис ІІІ” № 132, ще се проведе обществено обсъждане.

КАРТА

СХЕМА ПО ВИД СОБСТВЕНОСТ

Задание за изработване на Проект за Подробен устройствен план


ПОСТЪПИЛИ СТАНОВИЩА ОТ:

арх. Aл. Александров
М. Присадашки (от 19.06.2019 г.)
М. Присадашки (от 21.06.2019 г.)
Станислава Стоилова
Р. Хубанчева-Цветкова
Инициативен комитет на живущите в ж.к. „Овча купел“; Инициативен комитет „Обединени Овча купел“; Гражданско сдружение Парк „Кукуряк“; Инициатива Граждани за София; Инициативен комитет „Слънце за 88 СОУ“ (от 03.07.2019 г.)
П Р О Т О К О Л от проведено обществено обсъждане на 08.07.2019 г.
П Р О Т О К О Л от представяне на проект за задание за парк „Кукуряк“, м.“Овча Купел-актуализация“ на 18.06.2019 г.
Становище № РОК19-НЦ62-5-[13]/16.07.2019 г.
(Публикувано на 18.07.2019 г.)

  

 


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...