Назад

Район „Кремиковци“ обявява обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план - „Изменение на план за регулация и застрояване”, „за озеленяване“, „за парк“, “за Оо, ЖС, автомивка и ПГ“, и „Изменение на план за улична регулация“ на задънени улици"

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

СО – район „Кремиковци“, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение №661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. съобщава, че е издадена Заповед № РКР19-РД09-75/30.04.2019 г. на кмета на СО – район „Кремиковци” за провеждане на обществено обсъждане на Проект за  подробен устройствен план - „Изменение на план за регулация и застрояване”(ИПРЗ) за УПИ I – „за озеленяване“, УПИ II-379, ПИ с идентификатор 68134.8400.378 по КККР, кв. 21, УПИ „за парк“, кв. 52, за образуване на нови УПИ I-378 – “за Оо, ЖС, автомивка и ПГ“ и УПИ VIII – „за озеленяване“, кв. 21, м. „кв. "Челопечене”, р-н „Кремиковци”; „Изменение на план за улична регулация“(ИПУР) на задънени улици – от о.т. 3а до о.т. 3б и продължаване на задънена улица от о.т. 115а до о.т. 115б, м. „кв. "Челопечене”, р-н „Кремиковци”, което ще се проведе чрез представяне на проекта на 16.05.2019 г. от 13.00 ч. в сградата на СО – район „Кремиковци”, с адрес: гр. София – 1870, кв. „Ботунец”, ул. „Челопешко шосе” № 267, вх. Б., и заключителна дискусия на 06.06.2019 г. от от 13.00 ч. в сградата на СО – район „Кремиковци”, с адрес: гр. София – 1870, кв. „Ботунец”, ул. „Челопешко шосе” № 267, вх. Б.

Заповед № РКР19-РД09-75/30.04.2019 г. на кмета на СО – район „Кремиковци”


Обяснителна записка
Протокол от заключителна дискусия
Протокол
Протокол на РЕСУТ
Графична част

 

 

 


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...