Назад

Обществено обсъждане на Проект за ПУП-ИПРЗ на УПИ XXI - за коо, УПИ XVII - за озеленяване и инфраструктура, и УПИ XVI - 1162 - обществено обслужване, кв. 15, м. „В.З. Киноцентъра - 3 част - разширение“, район „Витоша“ и УПИ IV - за озеленяване, кв. 111 и УПИ „За корекция на река, инженерна инфраструктура и озеленяване“, м. „Манастирски ливади-изток“, район „Триадица“

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с провеждане на обществено обсъждане на Проект за ПУП-ИПРЗ на УПИ XXI - за коо, УПИ XVII - за озеленяване и инфраструктура, и УПИ XVI - 1162 - обществено обслужване, кв. 15, м. „В.З. Киноцентьра - 3 част - разширение“, район „Витоша“ и УПИ IV - за озеленяване, кв. 111 и УПИ „За корекция на река, инженерна инфраструктура и озеленяване“, м. „Манастирски ливади-изток“, район „Триадица“ на основание чл. 12 от ЗУЗСО, по реда на чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, чл. 5, ал. 4 от ЗУЗСО, чл. 4,чл. 6, чл. 10, ал. 2 и чл. 20, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на Столичен общински съвет.

Ще се проведе представяне на Проект за ПУП-ИПРЗ на УПИ XXI - за коо, УПИ XVII - за озеленяване и инфраструктура, и УПИ XVI - 1162 - обществено обслужване, кв. 15, м. „В.З. Киноцентьра - 3 част - разширение“, район „Витоша“ и УПИ IV - за озеленяване, кв. 111 и УПИ „За корекция на река, инженерна инфраструктура и озеленяване м. „Манастирски ливади-изток", район „Триадица“ на 21.02.2019 г. от 17:30 ч. в заседателната зала на район „Триадица“ на адрес: гр. София, ул. „Алабин“ № 54, ет. З, стая 301.

В срок до 07.03.2019 г. могат да се подават писмени становища по проекта, които да се адресират до Кмета на район ”Триадица”. Становищата се подават в деловодството на район ”Триадица”, ул. "Алабин” № 54, ет. 1. Становища, постъпили след определения срок, не се разглеждат. Становищата трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждането на други варианти.

За срока на изготвяне на писмени становища проектът се намира в сградата на район ”Триадица”, ет. 4, отдел “Устройство на територията, Кадастър и регулация”, като допълнителна информация по проекта може да се получава в стая 411 в рамките на приемното време: вторник от 9 – 12 часа и четвъртък от 13 до 17 часа.

Да се проведе обществена дискусия и обсъждане на 12.03.2019 г. от 17:30 ч. в заседателната зала на район „Триадица“ на адрес: гр. София, ул. „Алабин“ № 54, ет. З, стая 301. За участие в дискусията да се поканят лицата, представили писмени становища и екипът, разработил визата.

Проект за ПУП-ИПРЗ на УПИ XXI - за коо, УПИ XVII - за озеленяване и инфраструктура, и УПИ XVI - 1162 - обществено обслужване, кв. 15, м. „В.З. Киноцентъра - 3 част - разширение“, район „Витоша“и УПИ IV - за озеленяване, кв. 111 и УПИ „За корекция на река, инженерна инфраструктура и озеленяване“, м. „Манастирски ливади-изток", район „Триадица“ да се изложи на таблото за обявления към отдел УТКРКС на IV ет. в сградата на район "Триадица”.
При провеждане на обществената дискусия да се води протокол. РЕСУТ да се произнесе по резултата от обсъждането.

Неразделна част от заповедта съгласно изискванията на чл. 15, ал. 2 от НРНПОО е копие от Проект за ПУП-ИПРЗ на УПИ XXI - за коо, УПИ XVII - за озеленяване и инфраструктура, и УПИ XVI - 1162 - обществено обслужване, кв. 15, м. „В.З. Киноцентъра -3 част - разширение", район „Витоша“и УПИ IV - за озеленяване, кв. 111 и УПИ „За корекция на река, инженерна инфраструктура и озеленяване м. „Манастирски ливади-изток“, район „Триадица“. Контрол по настоящата заповед се възлага на арх. Иван Шишков – главен архитект на район "Триадица”.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Копие от Заповед № РТР19-РД56-23/ 31.01.2019 г. на кмета на СО – район "Триадица”

2. Схема


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...