Обратно Обществено обсъждане на Мотивирано предложение за издаване на скица-виза за проучване и проектиране на обект: „ПАМЕТНИК НА КАН КРУМ“, м. „Северен парк“, СО – район „Надежда“

Обществено обсъждане на Мотивирано предложение за издаване на скица-виза за проучване и проектиране на обект: „ПАМЕТНИК НА КАН КРУМ“, ПИ с идентификатор 68134.1375.2020, м. „Северен парк“, СО – район „Надежда“.

На 05.07.2022 г. (вторник) беше представено  мотивираното предложение за издаване на скица-виза за проучване и проектиране на обект: „ПАМЕТНИК НА КАН КРУМ“, ПИ с идентификатор 68134.1375.2020, м. „Северен парк“, СО – район „Надежда“.

Срещата се проведе  по реда на чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ и чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устойството на територията на Столична община, с начален час 18:00 ч. в концертната зала на Общински културен институт – "Надежда".

На срещата присъстваха районните кметове и членове на инициативен комитет за изграждане на паметника инж. Димитър Димов (район „Надежда“) Младен Младенов (район „Връбница“) и Иван Божилов (район „Илинден“). В залата бяха още общинските съветници Владимир Митов и Димитър Антов, кметът на район „Нови Искър“ Даниела Райчева, народният представител Анна Александрова, арх. Димо Александров, главен архитект на район "Надежда" и г-жа Татяна Долмова, преподавател по история в 164. ГПИЕ „Мигел де Сервантес“,  ръководител на ученическия идеен проект за паметника, Ивана Танева, бивш възпитаник  на гимназията и активен участник в идейната фаза.

Във встъпителните думи инж. Димов поясни, че целта на обществената дискусия е да бъдат изразени становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки по отношение на мотивираното предложение от страна на  обществеността в район «Надежда». Те могат да се подават до 19.07.2022 г. по реда на чл. 23 от НРНПООСО в деловодството на район „Надежда“ – СО на ул. „Кирил Дрангов“ № 55. Той акцентира, че обсъждането на мотивираното предложение за издаване на скица-виза е най-ранната фаза от процеса по изграждане на паметника. На този първи етап се обсъжда мястото за поставяне  на паметника. Предстои обявяване на конкурс за проектиране и изпълнение, а също така и осигуряване на  финансиране. То може да бъде с различен произход: общински средства от бюджета, дарения от физически лица, безвъзмездно дарение от юридически лица, кампания чрез платформа за набиране на средства  и др. „Радвам се, че идеята се посрещна с интерес и подкрепа от двете най-големи училища в район „Надежда“ – 54. СУ „Св. Иван Рилски“ и 101. СУ „Бачо Киро“. Техните ученици също се включиха в подписката, като добавиха общо над 600 подписа“ – каза инж. Д. Димов.

По време на своето изказване Татяна Долмова благодари на инж. Димитър Димов, неговия екип и инициативния комитет за оказаната административна  подкрепа. Тя сподели, че амбициозният ученически проект за избора на историческа личност е започнал през 2019 г.  В час по «Свят и личност», учениците работели по проект и сами са избрали владетеля в лицето на Кан Крум. „Включиха се 4-ма млади, отговорни хора, с интереси в историята.

Те сформираха инициативен комитет, подкрепен от сериозни имена в академичните среди. Впоследствие, активните млади хора организираха подписка за обществена подкрепа, в която се включиха над 2 500 ученици от столични училища. Всички те са от горен курс и навършили пълнолетие,  добави Татяна Долмова. През 2020 г, се срещнахме с инж. Димов и заедно продължихме работа по идеята. Проведохме консултация с г-н Мирослав Боршош, заместник-кмет на Столична община в направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“, както и получихме становище от Експертно-художествената комисия към Столична община, допълни тя.

В дискусията се включи и общинският съветник Владимир Митов, който обясни, че ако паметникът на Кан Крум е в зелените площи на парка, ще е много автентично. Той защити идеята за изграждане на паметника в близост до езерото в Северен парк, като поясни, че няма нищо по-добро от това паметникът на български владетел да бъде пред очите на младите хора, посещаващи изградената по проект ПУДООС открита класна стая.

Мотивираното предложение ще бъде изложено в стая 206 на етаж 2. в сградата на районната администрация. Допълнителна информация по проекта по времето на изготвяне на становищата ще представя арх. Димо Александров – гл. арх. на СО – район „Надежда“.

Заключителната обществена дискусия ще се проведе на 26.07.2022 г. от 18:00 ч. в залата на  ОКИ „Надежда“ на бул. „Ломско шосе“ № 2.

 

 


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...