ТЕКУЩИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2014 - 2020

 

Назад

Нови мерки в подкрепа на творческите индустрии в градовете – Creative Spirits

Цел на проекта:
Стимулиране на творческото предприемачество в градовете партньори по проекта чрез подобряване прилагането на съществуващите градски стратегии/планове за действие и включване на нови интегрирани подходи, свързани с културните и творчески индустрии, творчески места, хора и бизнеси.
 
Кратко описание:
Основните дейности в Първата шестмесечна фаза на проекта включват изготвяне на базово проучване за създаването и развитието на бизнес инкубатори в областта на творческите индустрии, сформиране на местна група на заинтересованите страни и подготовка на апликационна форма за Втора фаза на проекта. Участието на Столична община е свързано с представяне на Стратегията за развитие на културата в град София (2013 – 2023) и споделяне на опит от кандидатурата на града за Европейска столица на културата с останалите градове – партньори.

Партньори:
Водещ партньор на проекта е администрацията на Район Ужбуда, община Будапеща (Унгария).
Партньори в проекта са: Столична община, Иби (Испания), Равена (Италия), Уотърфорд

(Ирландия), Люблин (Полша), Марибор (Словения), Каунас (Литва),  Лоле (Португалия).

Програма: Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ ІІІ на ЕС

Период на изпълнение: октомври 2016 г. – април 2017 г.