О П Е Р А Т И В Н А   П Р О Г Р А М А
“О К О Л Н А   С Р Е Д А   2 0 1 4 – 2 0 2 0  г.”

Информация относно сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, рег. № BG16М1ОP002-I.020-0001-С01 по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.020 „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община“

 

Настоящата информация се публикува във връзка със задължението по т. 3.10. от „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020 г.“ за публикуване на информация за сключен АДБФП.

На 01.02.2022 г. Столична община сключи Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, рег. № BG16М1ОP002-I.020-0001-С01, по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз за проект  „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община“.

Вид и размер на помощта:

Проектът е на стойност 140 495 700,84 лв., от които:

 • 82 006 638, 15 лв. от Кохезионния фонд на ЕС;
 • 14 471 759, 63 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Р. България;
 • 44 017 303, 06 лв. собствен принос на Столична община.

Основни дейности, финансирани по проекта:

 • Инженеринг – проектиране и строителство на обект „Изграждане на канализационна мрежа за кв. „Кръстова вада-изток”, р-н  "Лозенец";
 • Инженеринг – проектиране и строителство на обект: „Доизграждане на канализационна мрежа на кв. „Суходол“, р-н „Овча купел“;
 • Инженеринг – проектиране и строителство на обект: „Доизграждане на канализационна мрежа на кв. „Бенковски“, р-н „Сердика“;
 • Инженеринг – проектиране и строителство на обект: „Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа на гр. Банкя, кварталите „Градоман“, „Михайлово“, „Вердикал“ и с. Иваняне, р-н „Банкя“;
 • Инженеринг – проектиране и строителство на обект: „Доизграждане на канализационната мрежа на гр. Нови Искър, район „Нови Искър“ – СО;
 • Инженеринг – проектиране и строителство на обект: „Доизграждане на канализационната мрежа на кв. "Симеоново";
 • Инженеринг – проектиране и строителство на обект: „Изграждане на канализационна мрежа на кв. „Драгалевци“, район „Витоша“;
 • Инженеринг – проектиране и строителство на обект: „Доизграждане на канализационна мрежа на кв. „Обеля“, р-н „Връбница“;
 • Инженеринг за обект: „Реконструкция, модернизация и доизграждане на СГПСОВ – Кубратово“.

Изпълнението на проекта цели да допринесе за постигане на съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО за пречистване на градските отпадъчните води (Директива 91/271/ЕИО), чрез осигуряване на инфраструктура за отвеждане и пречистване на отпадъчните води в три агломерации с над 10 000 е.ж. на територията на Столична община – „София-град“, „Банкя“ и „Нови Искър“ и чрез реконструкция, модернизация и доизграждане на СГПСОВ – Кубратово.

Органи, предоставящи помощта, са:

Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция "Оперативна програма „Околна среда“, Управляващ орган на ОПОС 2014-2020.