ФОТОГАЛЕРИЯ

Договор между Столична община и Столична дирекция на вътрешните работи


Столична община и Столична дирекция на вътрешните работи сключват договор за създаване на звено "Общинска полиция", което да осъществява дейност по опазване на обществения ред, охраната на обекти, безопасността на движението и подпомагане на контролната и административнонаказателната дейност на органите на местно самоуправление на територията на общината

 

Договор между Столична община и Столична дирекция на вътрешните работи за създаване на звено "Общинска полиция"

НЕПРАВИЛНО ПАРКИРАНЕ

 

Съгласно чл. 183, ал. 3 от Закона за движението по пътищата фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай фишът се издава на собственика на моторното превозно средство, като първият екземпляр от фиша му се изпраща, а вторият и третият екземпляр остават за съхранение в службата за контрол.  

Към моторното превозно средство се закрепва УВЕДОМЛЕНИЕ, в което се посочват мястото и времето на нарушението, моторното превозно средство, с което е извършено нарушението, нарушените разпоредби, размерът на глобата, срокът, сметката или мястото за доброволното ѝ заплащане.

Закрепването на уведомлението към моторното превозно средство се счита за връчване на фиша.

Срокът за доброволно заплащане на глобата е седем дни от датата на изготвяне на уведомлението.

При неплащане на глобата в срока за доброволно плащане (седем дни), издаденият фиш  се смята за влязло в сила наказателно постановление и се изпраща за събиране на публичен изпълнител.

В изпълнение на чл. 167, ал. 2, т. 1 от Закона за движението по пътищата служби за контрол, определени от кмета на общината, контролират в населените места спазването на правилата за паркиране от водачите на пътни превозни средства.

Със заповед на кмета на Столична община звено „Общинска полиция“ е определено от кмета за служба за контрол по Закона за движение по пътищата и като такава има правомощията за осъществяване на административнонаказателна и контролна дейност.

 

Наложените глоби по Закона за движение по пътищата се заплащат по банкова сметка на Столична община:

BG98SOMB91303113442901 – „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД

БАНКОВ КОД (BIC): SOMB BGSF.