Заглавие Дата на публикуване
Район „Люлин” обявява вакантни места за длъжността: главен експерт (2 бр.) в отдел „Контрол по строителството” 31.05.2021
Район „Слатина” обявява конкурс за юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване” 31.05.2021
Столична община обявява Кампания за провеждане на подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.019-0027-C01 „Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 28.05.2021
Район „Триадица“ обявява конкурс за длъжността секретар на СО – район „Триадица“ 21.05.2021
Район „Триадица“ обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси“ 21.05.2021
Район "Люлин" обявява вакантни места за длъжността: главен експерт (4 бр.) в отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология" 18.05.2021
Район “Връбница” обявява конкурс за началник-отдел „Финансово-счетоводни дейности и човешки ресурси“ 13.05.2021
Столичният общински съвет обявява публична покана за избор на членове на Съвета на директорите на „Софийски имоти" ЕАД 13.05.2021
Столичният общински съвет обявява публична покана за избор на членове на Съвета на директорите на „Софекострой“ ЕАД 13.05.2021
Столичният общински съвет обявява публична покана за избор на управител на „Географска информационна система – София“ ЕООД 13.05.2021
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document