Заглавие Дата на публикуване
Район „Нови Искър“ обявява свободно работно място за длъжност „главен експерт“ в отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“ 19.07.2022
Район „Нови Искър“ обявява свободно работно място за длъжност „главен специалист“ в отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“ 19.07.2022
Район "Красно село" обявява конкурс за длъжността "началник-отдел" “Гражданска регистрация и административно обслужване” по заместване 18.07.2022
Район "Красно село" обявява конкурс за длъжността "началник-отдел" “Териториално планиране” (ТП) – район “Красно село” 18.07.2022
Район "Красно село" обявява конкурс за длъжността "началник-отдел" “Правно обслужване и човешки ресурси” (ПОЧР) 18.07.2022
Район "Красно село" обявява конкурс за длъжността "началник-отдел" “Управление на общинската собственост и жилищно настаняване” (УОСЖН) 18.07.2022
Район “Красно село” обявява конкурс за длъжността "старши експерт" „Инфраструктура“ към отдел „Териториално планиране“ 18.07.2022
Район "Слатина" търси да назначи служител на длъжност "главен експерт" в отдел “Финансово-счетоводни дейности" 08.07.2022
Район "Слатина" обявява конкурс за длъжността "старши счетоводител" в отдел “Финансово-счетоводни дейности" 08.07.2022
Столична община обявява конкурс за избор на частен доставчик, притежаващ управленски опит, капацитет и материална база, а именно: „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания“ (с приоритет спортна насоченост), с основни дейности: „Информиране и консултиране“, „Терапия и рехабилитация“, „Обучение за придобиване на умения“, „Подкрепа за придобиване на трудови умения“ и „Дневна грижа“ 07.07.2022
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document