Заглавие Дата на публикуване
Район “Връбница" обявява конкурс за длъжността младши експерт в отдел „Общинска собственост и контрол на търговията“ 03.07.2019
Район “Връбница” обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Образование, социални дейности, култура и спорт“ 03.07.2019
Район “Връбница” обявява конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Общинска собственост и контрол на търговията“ 03.07.2019
Район „Средец" обявява конкурс за длъжността началник на отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация" 03.07.2019
Столичният общински съвет обявява конкурс за избор на обществен посредник на територията на СО 27.06.2019
Столична община в качеството си на партньор на АСП, която е конкретен бенефициент по проект «Приеми ме '2015» BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 по ОПРЧР 2014 – 2020 г., бюджетна линия BG05M9OP001­2.003, ще осъществи подбор на един социален работник на пълен работен ден (8 часа) на Областен екип по приемна грижа (ОЕПГ), предоставящи услугата „Приемна грижа” в Столична община 25.06.2019
Район "Красно село" обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване” 21.06.2019
Район „Средец” обявява конкурс за длъжността старши счетоводител в отдел ”Финансово-счетоводен, образование, култура, спорт и социални дейности” (ФСОКССД) 18.06.2019