Заглавие Дата на публикуване
Столична община обявява конкурс за експерт „Информационно обслужване и услуги“ на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България в периода 2019 – 2021 г. 23.05.2019
Столична община обявява конкурс за експерт „Комуникация и информация“ на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019 – 2021 г. 23.05.2019
Район "Връбница" обявява конкурс за длъжността старши експерт „Устройство на територията и контрол по строителството“ 17.05.2019
Район “Връбница” обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Инфраструктура, благоустройство и екология“ 24.04.2019
Избор на доставчик, притежаващ управленски капацитет и предоставящ безвъзмездно имот за разкриване на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Мечтатели“ на територията на СО 22.04.2019
Столична община обявявa конкурс за избор на доставчик, притежаващ управленски капацитет и предоставящ безвъзмездно имот за разкриване на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Приятели“ 22.04.2019
Район “Триадица” обявява конкурс за длъжността главен счетоводител 09.04.2019
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Поддържане и опазване на зелената система“ в дирекция „Зелена система” 08.04.2019