Заглавие Дата на публикуване
Столична община обявява конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ (с приоритет психични разстройства) с основна дейност: „Дневна грижа“ на частен доставчик 24.08.2022
Столична община обявява конкурс за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в отдел „Публични пространства“, дирекция „Градска среда” 24.08.2022
Столична община обявява конкурс за длъжността "началник-отдел" „Климат и енергия“ – 1 работно място, дирекция „Климат, енергия и въздух”, направление „Зелена система, екология и земеползване“ 23.08.2022
Столична община обявява кампания за провеждане на подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.062-0002-C01 „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства и интелектуални затруднения“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 18.08.2022
Столична община обявява конкурс за длъжността "главен юрисконсулт" – 1 работно място, в отдел „Мониторинг и координация“, към направление „Обществено строителство“ 09.08.2022
Столична община обявява конкурс за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в дирекция „Сигурност” при Столична община 04.08.2022
Район "Люлин" обявява конкурс за длъжността "главен експерт" (3 бр.) в отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология" 01.08.2022
Столична община обявява конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ с основни дейности: „Информиране и консултиране“; „Терапия и рехабилитация“; „Обучение за придобиване на умения“, „Общностна работа“, „Застъпничество и посредничество“ на частен доставчик 01.08.2022
Район „Витоша” обявява конкурс за назначаване на държавен служител – длъжността „секретар” на СО – район „Витоша” 20.07.2022
Столична община обявява кампания за провеждане на текущ подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.019-0027-C01 „Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 20.07.2022
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document