Заглавие Дата на публикуване
Район „Красна поляна” обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Административно и информационно обслужване ГРАО” 14.02.2019
Столична община обявява конкурс за избор на доставчик, притежаващ опит и капацитет за управление на социалната услуга - делегирана от държавата дейност - „Център за обществена подкрепа” „Света София“ 11.02.2019
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността главен архитект 08.02.2019
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността началник-отдел в отдел „Финансово-счетоводни дейности” 08.02.2019
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността старши счетоводител в отдел „Финансово-счетоводни дейности” 08.02.2019
Район "Надежда" обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността секретар за местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни 04.02.2019
Район "Надежда" обявява конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността главен експерт „отбранително-мобилизационна подготовка и защита при бедствия“ 04.02.2019
Столична община ще осъществи подбор на един социален работник на пълен работен ден (8 часа) на ОЕПГ, предоставящи услугата „Приемна грижа” по проект "Приеми ме 2015" 01.02.2019
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document