Заглавие Дата на публикуване
Столичният общински съвет обявява конкурс за избор на контрольори на следните общински лечебни заведения – еднолични дружества с ограничена отговорност 27.06.2018
Район "Възраждане" обявява конкурс за заемане на длъжността началник на отдел „Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол на строителството" 20.06.2018
Район „Младост” обявява конкурс за заемане на длъжността секретар на район 18.06.2018
Район "Младост” обявява конкурс за заемане на длъжността началник на отдел “Регистрация и контрол на търговската дейност” 18.06.2018
Район „Младост” обявява конкурс за заемане на длъжността началник на отдел “Инвестиции и контрол по строителството” 18.06.2018
Столична община обявява конкурс за възлагане на управлението на социалната услуга „Дом за стари хора“ с адрес: гр. София, район "Възраждане", ж.к. "Зона Б-5", бл. 4 – делегирана от държавата дейност на вписан в регистъра на Агенцията за социално подпомагане външен доставчик, притежаващ опит и капацитет 07.06.2018
Столична община обявява конкурс за избор на доставчик, притежаващ управленски капацитет и предоставящ безвъзмездно имот за разкриване на социалната услуга „Наблюдавано жилище“ на територията на Столична община 07.06.2018
Столичната община обявява конкурс за избор на доставчик, притежаващ управленски капацитет и предоставящ безвъзмездно имот за разкриване на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“, с приоритетно настаняване на лица с психични разстройства 01.06.2018