Заглавие Дата на публикуване
Район „Слатина” обявява конкурс за главен специалист - контрол по строителството в отдел „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” 20.02.2019
Район "Младост" обявява конкурс за длъжността юрисконсулт в отдел “Административно-информационно и правно обслужване” 19.02.2019
Район „Красна поляна” обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Административно и информационно обслужване ГРАО” 14.02.2019
Столична община обявява конкурс за избор на доставчик, притежаващ опит и капацитет за управление на социалната услуга - делегирана от държавата дейност - „Център за обществена подкрепа” „Света София“ 11.02.2019
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността главен архитект 08.02.2019
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността началник-отдел в отдел „Финансово-счетоводни дейности” 08.02.2019
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността старши счетоводител в отдел „Финансово-счетоводни дейности” 08.02.2019
Район "Надежда" обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността секретар за местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни 04.02.2019
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document