Заглавие Дата на публикуване
Столична община отправя покана за участие в подбор за включване в състава на Консултативен съвет за съдействие и сътрудничество с представители на глухата общност 26.07.2021
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността главен специалист в отдел „Финансово-счетоводни дейности” 26.07.2021
Район “Триадица” обявява конкурс за длъжността главен архитект на СО – район “Триадица” 13.07.2021
Район „Слатина” обявява конкурс за медицинска сестра за работа в ДГ № 62 „Зорница” 08.07.2021
Район „Люлин” обявява вакантни места за длъжността: главен експерт (3 бр.) в отдел „Контрол по строителството” 07.07.2021
Район „Люлин” обявява конкурс за длъжността главен експерт (юрист) в отдел "Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси" 28.06.2021
Столична община обявява провеждане на текущ подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.019-0027-C01 „Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 23.06.2021
Район “Нови Искър” обявява конкурс за длъжността юрисконсулт в отдел УОСЖФРКТД – 1 щатна бройка 16.06.2021
Район “Връбница” обявява конкурс за главен експерт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“, служебно правоотношение 09.06.2021
Район “Връбница” обявява конкурс за старши юрисконсулт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“, служебно правоотношение 09.06.2021
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document