Заглавие Дата на публикуване
Столичната община обявява конкурс за избор на доставчик, притежаващ управленски капацитет и предоставящ безвъзмездно имот за разкриване на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“, с приоритетно настаняване на лица с психични разстройства 01.06.2018
Район „Искър“ обявява конкурс за една щатна бройка от длъжността секретар в администрацията на Столична община – район „Искър“, длъжностно ниво съгласно КДА: „Ръководно ниво 6А“ 31.05.2018
Район “Връбница” обявява конкурс за старши експерт в отдел „Общинска собственост и контрол на търговията“ 29.05.2018
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността старши счетоводител в отдел „Финансово-счетоводни дейности” 11.05.2018
Район „Слатина” търси да назначи служител на длъжност главен експерт ОМП и ЗБ 11.05.2018
Столична община обявява конкурс за избор на доставчик, притежаващ управленски капацитет и предоставящ безвъзмездно имот за разкриване на социалната услуга Дневен център за деца и/или младежи с увреждания на територията на Столична община 27.04.2018
Столична община обявява конкурс за избор на доставчик, притежаващ управленски капацитет и предоставящ безвъзмездно имот за разкриване на социалната услуга Дневен център за пълнолетни лица с увреждания (с приоритет интелектуални затруднения) 21.04.2018
Столична община в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект «Приеми ме 2015» BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., бюджетна линия BG05M9OP001­2.003, ще осъществи подбор на един социален работник на пълен работен ден в Областен екип по приемна грижа (ОЕПГ), предоставящи услугата „Приемна грижа” в Столична община 19.04.2018