Заглавие Дата на публикуване
Общинско предприятие „Гробищни паркове“ търси да назначи оперативен счетоводител 10.01.2022
Столична община набира външни оценители за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите проектни предложения на Столична програма „Социални иновации" за 2022 г. 05.01.2022
Район "Нови Искър" обявява конкурс за главен юрисконсулт 30.12.2021
Район „Младост” обявява конкурс за длъжността: главен юрисконсулт в отдел “Правно обслужване и човешки ресурси” 20.12.2021
МБАЛ "Княгиня Клементина" – София ЕАД обявява конкурс за началник-отделение, началник-лаборатория и главна мед. сестра 16.12.2021
Район "Младост" обявява конкурс за длъжността началник-отдел в отдел „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура и спорт“ в администрацията на СО – район „Младост“ 09.12.2021
ДГ № 121 търси да назначи медицински специалист, който да се присъедини към екипа на градината 03.12.2021
Столична община обявява кампания за провеждане на текущ подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.019-0027-C01 „Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 02.11.2021
Район "Младост" обявява конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Инженерна инфраструктура и благоустройство“ 22.10.2021
Район "Младост" обявява конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“ 21.10.2021
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document