Назад

Столична община отправя покана за участие в подбор за включване в състава на Консултативен съвет за съдействие и сътрудничество с представители на глухата общност

Публикувано на 16.09.2021 г.


Протокол от проведено заседание на комисия за избор на членове за включване в състава на Консултативен съвет за съдействие и сътрудничество с представители на глухата общност, съгласно Решение № 359 по Протокол № 35 от 24.06.2021 г. на Столичен общински съвет.

 СТОЛИЧНА ОБЩИНА
 ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

 

На основание Решение № 359 по Протокол № 35 от 24.06.2021 на Столичен общински съвет 

ОТПРАВЯ ПОКАНА

Към неправителствените организации, ангажирани в сферата на представляване, отстояване и защита интересите на слухоувредените граждани пред държавните, административните, общински и другите организации в страната, представители на общността на глухите лица и на сляпо-глухите лица и преводачи на български жестов език,

за предлагане на техни представители, които да участват в подбор относно включване в състава на Консултативен съвет за съдействие и сътрудничество с представители на глухата общност, във връзка с прилагането на Закон за българския жестов език (ЗБЖЕ) по въпросите, свързани с административното обслужване на глухи и сляпо-глухи граждани на територията на Столична община.

Определянето на лицата, които да бъдат включени в Консултативния съвет, ще се проведе чрез:
- провеждане на интервю.

Необходими документи:

  1. заявление с данни на номинираното лице, съдържащо три имена, адрес и телефон за контакт със него;
  2. автобиография на предлаганото лице, от която да е видно опита и експертизата на същото в сферата на представляване, отстояване и защита интересите на слухоувредените и сляпо-глухите граждани и/или опит и експертиза в дейности, свързани с българския жестов език;
  3. мотивационно писмо от предлаганото лице.

Срок за подаване на номинациите: 

Документите за участие ще се приемат в срок до 19:30 часа на 30 август 2021 г. в Центъра за административно обслужване (ЦАО) на Столична община, чрез Системата за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg/ или по пощата с пощенско клеймо не по-късно от 30 август 2021 г.

Адрес на ЦАО на Столична община: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер, от понеделник до петък, от 07:30 часа до 19:30 часа, събота от 7:30 до 15:30 часа.

Всички съобщения, свързани с настоящата покана, ще бъдат обявени в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: http//www.sofia.bg

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document