Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността "старши юрисконсулт" (по заместване) – 1 работно място, в дирекция „Правни дейности”, направление „Правен и административен контрол“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА“ № 33

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавните служители и Заповед рег. № СОА22-РД09-1098/17.06.2022 г. на кмета на Столична община

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността старши юрисконсулт (по заместване) – 1 работно място, в дирекция „Правни дейности”, направление „Правен и административен контрол“ при Столична община,
Длъжностно ниво – 10, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
Наименование на длъжностното ниво: ЕН 6.

 

1. Минимални изисквания за длъжността:

- образование – висше;

- образователна степен – магистър;

- професионален опит – 1 (една) година;

- минимален ранг за заемане на длъжността V младши.

 

2. Специфични изисквания:

- удостоверение за придобита юридическа правоспособност

(нормативен акт: чл. 17, ал. 3 от АПК във връзка с чл. 32, т. 3 от ГПК).

 

3. Допълнителни изисквания и квалификация:

- професионална област – Право;

- компютърна грамотност , WORD, EXCEL;

- познаване на действащото законодателство, включително отменени актове, имащи пряка връзка с дейността на дирекция „Правни дейности“; познаване на следните нормативни актове: Административнопроцесуален кодекс, Граждански процесуален кодекс; Закон за административните нарушения и наказания; Закон за достъп до обществена информация; Закон за държавния служител; Закон за задълженията и договорите; Закон за местното самоуправление и местната администрация; Закон за общинската собственост; Закон за отговорността на държавата и общините за вреди.

- на основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

4. Конкурсът да се проведе чрез:

- тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;

- провеждане на интервю.

 

5. Необходими документи за кандидатстване:

-  заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;

-  декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако  дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова, служебна/ осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг;

- копие на удостоверение за придобита юридическа правоспособност.

 

6. Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:

- съгласува пълно, вярно, точно и своевременно, относно спазване на изискването за съответствие за законосъобразност; изготвя правни становища, осъществява процесуално представителство, свързани с дейността на направление „Правен и административен контрол“ – заповеди, договори, решения по АПК и ЗДОИ, доклади до СОС, отговори на запитвания на физически и юридически лица и други. Оказва правна помощ при осъществяването на дейността на общинската администрация, като дава мотивирани становища по правни въпроси. Осигуряване спазването на законността при осъществяване дейността на направлението в областта на правно-нормативната дейност;

- индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за заплатите и допълнителните възнаграждения на служителите в Столична община в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Столична община за 2022 г. при спазване на основните нормативни изисквания;

- Столична община е административно-териториална единица, която има и статут на област. В нея се съчетава самоуправлението на нейното население с провеждането на държавната политика за развитието на столицата.

 

7. Минимален размер на основната заплата за длъжността: не по-малко от 1 175 лева.

 

8. Адрес и електронна поща за подаване на документи:

- документите да се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община , ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа;

- документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ше получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

 

9. Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени на електронната страница на СО с адрес: http//www.sofia.bg.

 

10. За информация: телефон 02/9377-259 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document