Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността директор на дирекция „Управление на отпадъците и контролни дейности“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители и Заповед № СОА20-РД09-2221/28.07.2020 г. на кмета на Столична община

ОБЯВЯВА КОНКУРС

І. за длъжността директор на дирекция „Управление на отпадъците и контролни дейности“ при Столична община –  1 работно място.

 • Длъжностно ниво:  6, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
 • Наименование на длъжностното ниво: РН 6А

II. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

 • образователна степен – магистър;
 • професионален опит –  минимум 4 години професионален опит или придобит минимален ранг III младши.

III. Допълнителни изисквания и квалификация:

 • професионална област – Природни науки; Технически науки; Социални, стопански и правни науки  
 • добра компютърна грамотност (MS office)
 • познаване на националните и на Столична община нормативни актове и програмни документи в областта на управление на отпадъците и от други области от екологичното законодателство, свързани с управление на отпадъците;
 • познаване на националните и на Столична община нормативни актове и други документи, свързани с финансово-икономически инструменти и механизми в областта на управление на отпадъците;
 • познаване на законодателството, свързано с устройството на администрацията и държавните служители.

IV. Конкурсът ще се проведе чрез:

 • защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Устойчивост на дейностите по управление на отпадъците на територията на Столична община“;
 •  провеждане на интервю.

V. Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление за участие в конкурса – приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т.1  от НПКПМДСл;
 • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен; допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома  не се прилага;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит /трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина/ или придобит ранг.;
 • представена концепция в запечатан плик на тема: „Устойчивост на дейностите по управление на отпадъците на територията на Столична община“. Концепцията да бъде в обем до 10 страници, подписани от кандидата в 5 екземпляра.

VI. Кратко описание на длъжността: Осъществяване на контролни и координационни функции, свързани с дейностите по управление на отпадъците, като и при разработването, планирането, актуализирането и отчитане изпълнението на програмите и стратегиите, свързани с управлението на дейностите по отпадъци в т.ч. разделно събиране на масово разпространени отпадъци. Подпомагане изпълнението на политиката на Столична община за управление на дейностите на отпадъците.

VII. Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 1100 лева.

VIII. Документите ще се приемат в 14 (четиринадесет) дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса в деловодството на Столична община, ул. “Московска“ 33, партер, всеки работен ден от 7.30 часа до 19.30 часа и събота от 7.30 часа до 15.30 часа. Документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник кандидатите ще се запознават на място с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получават длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса ще бъдат обявени в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: https://www.sofia.bg.

За информация: телефон 02/9377-310 – Дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document