Назад

Столична община обявява конкурс за възлагане на управлението на социалната услуга „Център за обществена подкрепа“ „Бъдеще“

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 38 във връзка с чл. 37, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и със Заповед № СОА18-РД09-705/16.07.2018 г.

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

За възлагане на управлението на социалната услуга „Център за обществена подкрепа“ „Бъдеще“ с адрес: гр. София, район "Овча купел", кв. "Горна баня", ул. „Христо Стефчов“ № 2  – делегирана от държавата дейност на вписан в регистъра на Агенцията за социално подпомагане външен доставчик, притежаващ опит и капацитет.

1. Условия за участие:
 1.1. В конкурса могат да участват български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица, включително ЮЛНЦ.
 1.2. Чуждестранни физически или юридически лица от държавите – членки на Европейския съюз, или от други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, регистрирани като търговци, съгласно националното си законодателство.
 1.3.  Кандидатите по т. 1.1. и 1.2. трябва да са вписани в регистъра към Агенцията за социално подпомагане и да притежават лиценз от Държавна агенция за закрила на детето.
 1.4.   В конкурса не може да участва кандидат, който:
• е обявен в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност;
• се намира в ликвидация;
• не е администратор на лични данни;
• има парични задължения към държавата или общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
• е осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитиран.
Когато участниците са юридически лица, те следва да отговарят на изискванията в първите четири точки на 1.4., а членовете на управителните и контролните им органи – на последните две точки на 1.4.

2.  Изисквания към кандидатите:
2.1. Съответствие с предварително обявените условия
2.2. Опит в предоставянето на социални услуги и търговска репутация
2.3. Работен капацитет на кандидата и квалификация на кадрите
2.4. Финансова стабилност
2.5. Представена Програма за развитие на социалната услуга.

3. Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга „Център за обществена подкрепа“ „Бъдеще“ с адрес: гр. София, район "Овча купел", кв. „Горна баня“, ул. „Христо Стефчов“ № 2.
3.1. „Център за обществена подкрепа“ „Бъдеще“ е със следните натурални показатели:
Капацитет 60 места. Персонал –  съгласно методика на МТСП.
3.2. Изпълнителят – доставчик следва да предоставя социалната услуга за срок от 5 (пет)  години, считано от датата на влизане в сила на договора в част от сграда (стаи № 1 и 2 на първия етаж и стаи № 1, 2 и 3 на втория етаж, както и две санитарни помещения на първия етаж, вход А и две стаи на втория етаж, вх. А (вляво до стълбището) – публична общинска собственост, АПОС № 2409/20.11.2007 г. на Столична община, находяща се в гр. София, кв. „Горна баня“, ул. „Христо Стефчов“ № 2.
3.3. Предлаганата социална услуга трябва да отговаря на изискванията на всички нормативни актове, методики и задължителни указания на компетентните органи, касаещи предоставянето на социални услуги, както и останалите релевантни международни и национални нормативни документи.

4. Финансиране и начин на предоставяне на средствата.
4.1. Финансовото участие от страна на Столична община се изразява в предоставяне на парични средства от общинския бюджет съобразно субсидия от Републиканския бюджет, според установените в съответната финансова година стандарти за издръжка на делегирани от държавата дейности. Непредвиждането на средства от държавния бюджет за съответната финансова година за издръжка на „Център за обществена подкрепа“ „Бъдеще“ на територията на Столична община като делегирана държавна дейност освобождава общината от отговорност и прекратява договора с доставчика.
4.2. Стандартът за финансиране на делегираната от държавата дейност „Център за обществена подкрепа“ „Бъдеще“ през 2018 г. e 3130 лв. за едно място за една година съгласно Решение № 667 от 01.11.2017 г. за изменение и допълнение на Решение № 286 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г. При изменение на нормативния акт, Програмата за развитие на социалната услуга и заплащането на доставчика подлежи на актуализация. Общият размер на средствата до края на календарната година се определя пропорционално, считано от датата на влизане в сила на договора. Размерът на бюджета за следващите години ще бъде в съответствие със стандартите за съответната година съгласно Решение на Министерския съвет. При промяна на капацитета, водещ до промяна на сумата за издръжка, същата се коригира съответно с анекс към договора.
 4.3. Представената Програма за развитие на социалната услуга, състояща се от Техническо и Финансово предложения, предоставени от кандидатите с конкурсната документация ги обвързва при спечелване на конкурса и представлява неразделна част от договора със Столична община. Промени могат да бъдат правени по параграфите с изричното уведомление от страна на доставчика на всяко полугодие. Други промени се извършват посредством анекс към сключения договор при изменение на нормативната уредба, сумата на единните разходни стандарти, вида или капацитета на социалната услуга, по предписания на контролни органи, непреодолима сила или непредвидени обстоятелства. Доставчикът дължи представяне на месечни отчети по образец на направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания” и разходооправдателни документи за разходи, които съответстват на актуализираните Финансови предложения. Неусвоените средства в края на бюджетната година подлежат на връщане.
 4.4. Кметът на общината осъществява контрол за целесъобразното разходване на предоставените средства като в случай на констатирани нарушения прекратява възлагането на управлението на услугата на основание чл. 18а, ал. 8 от Закона за социално подпомагане.

 5. Документи за участие:
 5.1. Представяне на кандидатстващата организация: цели, сфери на дейност, реализирани договори/проекти за предоставяне на социални услуги през последните пет години с посочване на срокове, финансиране, устойчивост.
5.2. Заверено копие от решение за съдебна регистрация.
5.3. Заверено копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ.
5.4. Удостоверения, издадени от компетентните държавни и общински органи за обстоятелствата по т. 1.4, съответно декларации, подписани от членовете на управителните и контролни органи на кандидата.
5.5. Удостоверение за вписване в регистъра към АСП и лиценз от ДАЗД.
5.6. Заверено копие от годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и разходите на кандидатите за последните две години.
5.7. Споразумение за партньорство (в случаите на консорциум).
5.8. Препоръки от финансиращи организации и партньори – от 1 до 5 броя в оригинал или заверено копие.
5.9. Справка по образец, удостоверяваща работния капацитет на кандидата и квалификацията на кадрите (Приложение № 1 към конкурсната документация), съдържаща организационна структура, оперативно и финансово управление на услугата, щатно разписание, квалификация, програми за обучение и отговорности на персонала.
5.10. Програма за развитие на социалните услуги в „Център за обществена подкрепа“ „Бъдеще“ с адрес: гр. София, район Овча Купел, кв. „Горна баня“, ул. „Христо Стефчов“ № 2  за целия 5-годишен период на предоставяне на услугата, която включва:
 5.10.1.  Техническо предложение по образец (Приложение № 2 към конкурсната документация), включващо:

 • Анализ на местните условия и потребности от конкурсната услуга;
 • Характеристика на целевата група на конкурсната услуга;
 • Оценка на очаквания брой бенефициенти;
 • Цели на конкурсната услуга;
 • Очаквани резултати;
 • Методика на предоставяне на социалната услуга;
 • Изисквания към качеството на услугата;
 • Механизми за наблюдение и критерии за оценка на предоставянето на услугата;
 • Мерки за защита на личните данни на потребителите на услугата;
 • Подробно описание на дейностите;
 • График на дейностите.

5.10.2. Финансово предложение (в лева) по образец – Приложение № 3 към конкурсната документация, включващо детайлизирано описание на:

 •  разходи за възнаграждения и осигуровки на персонала;
 •  разходи за издръжка;
 •  подробна обосновка на разходите в свободен текст.

5.11. Попълнен  проектодоговор по образец.
5.12. Банково удостоверение за банковата сметка, която ще бъде използвана за превеждане от Столична община на средствата за държавно делегираната дейност.

6. Краен срок и място за подаване на документи:
Кандидатите представят документите до 17:30 ч. на 19.10.2018 г. включително
, в запечатан непрозрачен плик на хартиен и магнитен носител в един оригинален екземпляр и 2 (две) копия. Документите се подават лично в стая № 5 на деловодството на Столична община, на адрес: гр. София, ул. “Московска” № 33 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и при възможност факс и електронен адрес. Предложения, получени след крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

7.    Време и начин за провеждане на конкурса:      
7.1. Конкурсът ще се проведе на 22.10.2018 г. от 10.00 ч. от Комисия, назначена със заповед на кмета на Столична община, включваща представители
на общинската администрация, Агенцията за социално подпомагане.
В 14-дневен срок Комисията разглежда представените от кандидатите документи, оценява и класира кандидатите, изготвя протоколи за допускане и класиране.
7.2.  Конкурсът ще се проведе по следния начин:
7.2.1. Комисията разглежда представените от кандидатите документи и проверява наличието и редовността им. Предложенията се отварят и разглеждат по реда на тяхното постъпване. Кандидат, който не отговаря на условията за участие, не се допуска до участие в конкурса. Кандидат, който не е предоставил всички изискващи се по т. 5 документи, е длъжен да ги представи в срок до 5 дни от поискването им от комисията, в противен случай не се допуска до участие в конкурса.
7.2.2. Комисията разглежда, оценява и класира представените от кандидатите документи. Предложенията се оценяват и класират по реда на тяхното постъпване.
Комисията съставя Протоколи за провеждането на конкурса.

8.  Критерии за оценяване по методика – Приложение № 4 към конкурсната документация.
Кандидатите ще бъдат оценявани на база следните критерии и съответния максимален брой точки:
8.1. Съответствие на кандидата с предварително обявените условия – 10 точки.
8.2. Опит на кандидата в предоставянето на социални услуги и търговска репутация – 15 точки.
8.2.1 Опит в предоставянето на социални услуги –10 т.
8.2.2. Репутация – 5 т.
8.3. Работен капацитет на кандидата и квалификация на кадрите – 15 т.
8.4. Финансова стабилност на кандидата – 10 т.
8.5. Оценка на Техническото предложение – 30 точки.                                                                                                    
8.6. Оценка на Финансовото предложение – 20 точки.
8.6.1. Детайлност, приложимост на разработения план за разходване на средствата по параграфи и обоснованост на предложените разходи – 15 точки.
8.6.2. Възможност за привличане на допълнителни средства (5 точки).
           
                                                                                                                           Общ брой точки: 100
Всеки член от Комисията поставя индивидуални оценки, като крайният резултат на кандидата е средноаритметичен от резултатите на всички членове.
Кандидатите, получили краен резултат 50 и повече точки, се класират от Комисията в съответствие с получения от тях брой точки. Кандидатите, получили по-малко от 50 точки, се считат за неиздържали конкурса.

9. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса:
9.1. В 3-дневен срок от получаването на изготвените протоколи кметът на Столична община издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат.
9.2. Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите кандидати в 7-дневен срок от издаването на заповедта.
9.3. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението ѝ.
9.4. Въз основа на заповедта за определяне на класирането на кандидатите кметът на общината сключва договор с кандидата, класиран на първо място.
9.5. Договор може да се сключи и при наличие на единствен кандидат чрез пряко договаряне.

10. Конкурсна документация:
10.1. Конкурсната документация се състои от:

 • Справка за работния капацитет на кандидата и квалификацията на кадрите – образец Приложение № 1
 • Формуляр за предоставяне на Техническо предложение – образец Приложение № 2
 • Формуляр за предоставяне на Финансово предложение – образец – Приложение № 3
 • Методика за оценяване – Приложение № 4
 • Задание за предоставяне на социалната услуга „Център за обществена подкрепа“ „Бъдеще“ с адрес: гр. София, район "Овча купел", кв. „Горна баня“, ул. „Христо Стефчов“ № 2
 • Проектодоговор.

10.2. Конкурсната документация се предоставя безплатно на кандидатите за участие в конкурса в деловодството на Столична община на адрес: гр. София, ул. „Московска”  № 33 всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч.

За допълнителна информация – Калинка Никова-Динкова – гл. юрисконсулт в дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“, тел.: 02/8035906.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА: 
        /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document