Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността юрисконсулт към направление „Зелена система, екология и земеползване“ – 1 работно място

Публикувано на 23.10.2020 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

за провеждане на конкурс за длъжността юрисконсулт – 1 работно място, в направление „Зелена система, екология и земеползване“ при Столична община

 

I. Допускат се до конкурс следните кандидати с входящи номера на заявлението:

1. Ир. Стоименова – СОА20-ГР94-4823/03.10.2020 г.
2. П.  Колчакова – СОА20-ГР94-5070/16.10.2020 г.
3. П. Бонева – СОА20-ГР94-4888/07.10.2020 г.
4. Г. Прелков – СОА20-ГР94-4942/09.10.2020 г.
5. Р. Кирилова –  СОА20-ГР94-5040/15.10.2020 г.
6. В. Букованска – СОА20-ГР94-5048/15.10.2020 г.
7. Ал. Хаджиева – СОА20-ГР94-5049/15.10.2020 г.
8. Д. Драганов – СОА20-ГР94- 5053/15.10.2020 г.
9. Н. Гючел – СОА20-ГР94-5054/15.10.2020 г.
10. И. Николов – СОА20-ГР94-5055/15.10.2020 г.
11. Т. Лазарова – СОА20-ГР94- 5076/16.10.2020 г.
12. З. Петров – СОА20-ГР94- 5084/16.10.2020 г.
13. П. Горанов – СОА20-ГР94-5091/16.10.2020 г.

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати: Няма такива.

     

Посочените кандидати следва да се явят на 09.11.2020 г. (понеделник) от 10:00 ч. в сградата на Столична община, ул. „Московска“ №33, ет. 2, зала 1  за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).

     

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:…………пп……………..           
                                      /ДЕСИСЛАВА БИЛЕВА/

 

 


 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

              ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители и Заповед № СОА20-РД09-2518/30.09.2020 г. на кмета на Столична община

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

І. за длъжността юрисконсулт към направление „Зелена система, екология и земеползване“ при Столична община – 1 работно място

Длъжностно ниво – 11, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията

Наименование на длъжностното ниво: ЕН 7

1. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

- образователна степен – магистър;

- професионален опит – не се изисква или придобит минимален ранг V младши.

2. Допълнителни изисквания и квалификация:

- професионална област – Право;  

- познаване на българската нормативна уредба и други документи в областта на обществени поръчки, управление на отпадъците, опазване на околната среда и др.

- английски език и/или други езици;

- компютърна грамотност – MS Оffice.

3. Специфични изисквания:

- удостоверение за юридическа правоспособност.

4. Конкурсът да се проведе чрез:

- решаване на тест;

- провеждане на интервю.

5. Необходими документи за кандидатстване:

- заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;

- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;

- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен; допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг;

- копие от удостоверение за юридическа правоспособност.

6. Кратко описание на длъжността: Подготовка, съгласуване и последващ контрол на договори, инициирани от направление „Зелена система, екология и земеползване“. Изготвяне на необходимите юридически документи във връзка с дейността на направление „Зелена система, екология и земеползване“.

7. Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 850 лева.

8. Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявлението за конкурса в деловодството на Столична община, ул. “Московска“ 33, партер, всеки работен ден от 7:30 часа до 19:30 часа и събота от 7:30 часа до 15:30 часа. Документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник кандидатите  ще се запознават на място с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получават длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: https://www.sofia.bg.

За информация: телефон 02/9377-298 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document