Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността "юрисконсулт" – 1 работно място, в отдел „Концесиониране и концесионен контрол“, дирекция „Обществени поръчки и концесии“, към направление „Финанси и здравеопазване“ при Столична община

Публикувано на 05.12.2022 г.

 

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ 

 

до провеждане на конкурс за длъжността „юрисконсулт“ – 1 работно място, в отдел „Концесиониране и концесионен контрол“, дирекция „Обществени поръчки и концесии“ към направление „Финанси и здравеопазване” при Столична община

 

I. Допускат се до конкурс – решаване на тест и интервю (при успешно преминаване на теста) следните кандидати:

 1. М. Тодоров – СОА22- ГР94-6069/28.11.2022 г.;
 2. Д. Донева – СОА22-ГР94-6063/25.11.2022 г.;
 3. Х. Градинаров – СОА22-ГР94-6054/25.11.2022 г.;
 4. В. Букованска –СОА22-ГР94-6027/24.11.2022 г.;
 5. М. Радев – СОА22-ГР94-6023/24.11.2022 г.;
 6. Л. Великова – СОА22-ГР94-6018/24.11.2022 г.;
 7. Е.  Милева – СОА22-ГР94-5867/16.11.2022 г.

 

Посочените кандидати следва да се явят на 15.12.2022 г. (четвъртък) от 10:00 ч. в Столична община, ул. “Московска” № 33, ет. 2, зала 1 за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).

 

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Няма недопуснати кандидати.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:............пп.......................

                                                      /Адриана Георгиева/

 


Публикувано на 05.12.2022 г.

КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ

за оценяване  на кандидатите за длъжността "ЮРИСКОНСУЛТ" – 1 работно място, в отдел „Концесиониране и концесионен контрол“, дирекция „Обществени поръчки и концесии“ към направление „Финанси и здравеопазване” при Столична община

 

 

Комисията изясни начина за провеждане и прие критерии за оценяване на резултатите от теста и интервюто и подготви въпроси за интервюто.

Комисията реши да бъдат подготвени 3 варианта на тест, с 25 въпроса, с по 1 верен отговор и определи изискващ се минимален резултат 20 верни отговора от теста за допускане до интервю. Времето за решаване на теста беше определено на 50 минути.

Комисията прие минимална средноаритметична  оценка „4“ за успешно издържане на интервюто по критериите от формуляра за оценка, Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл. При интервюто оценяването ще се извърши по 5-степенната скала.

Комисията определи коефициент „4“ при изчисляване на крайния резултат, по който се умножава резултатът от теста и коефициент „5“, по който се умножава средноаритметичната оценка от интервюто.

 

І. Критерии за оценяване на интервюто:

 1. Аналитична компетентност.
 2. Ориентация към резултати.
 3. Работа в екип.
 4. Комуникативна компетентност.
 5. Фокус към клиента (външен/вътрешен).
 6. Професионална компетентност.
 7. Дигитална компетентност.

 

ІІ. Оценяване на интервюто:

5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;

4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;

3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;

2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;

1 – не отговаря на изискванията.

 

 

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:............пп.......................

                                                                   /Адриана Георгиева/

 


 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители и Заповед № СОА22-РД09-1995/11.11.2022 г. на кмета на Столична община

 

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

 

за длъжността "юрисконсулт" – 1 работно място, в отдел „Концесиониране и концесионен контрол“, дирекция „Обществени поръчки и концесии“, към направление „Финанси и здравеопазване“ при Столична община.
Длъжностно ниво – 11, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
Наименование на длъжностното ниво: ЕН 7

1. Минимални изисквания за длъжността:
• 
образование – висше;
• образователна степен – "магистър";
• професионален опит – не се изисква или придобит минимален ранг V младши.

2. Допълнителни изисквания и квалификация:
• 
Професионална област: Социални, стопански и правни науки;
• Допълнителна квалификация:
• много добра компютърна грамотност;
• Познаване на следните нормативни актове: Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за концесиите, Наредба за изискванията за определяне на финансово-икономически елементи на концесията, Наредба за мониторинга, управлението и контрола на концесиите, Закон за обществените поръчки, Правилник за прилагане на Закона за обществени поръчки, Закон за общинската собственост, Наредба за общинската собственост.
На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

3. Специфични изисквания – удостоверение за придобита юридическа правоспособност.
Нормативен акт: чл. 17, ал. 3 от АПК във връзка с чл. 32, т. 3 от ГПК.

4. Конкурсът ще се проведе чрез:
• 
тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
• провеждане на интервю.

5. Необходими документи за кандидатстване:
• 
заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
• декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
• копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
• копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг;
• копие на удостоверение за придобита юридическа правоспособност.

6. Описание на длъжността, формиране на заплата, информация за администрацията:
• 
осигуряване спазването и прилагането на действащата законова и подзаконова нормативна уредба при осъществяване дейността на общината в областта на концесиите. Участва в подготвителните действия и процедурите за предоставяне на концесия на обекти публична общинска собственост и осъществява контрол по изпълнението на сключените концесионни договори на Столична община, при спазване на Закона за концесиите и Вътрешните правила за организация на дейността на отдел „Концесиониране и концесионен контрол“.
• Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за заплатите и допълнителните възнаграждения на служителите в Столична община в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Столична община за 2022 г., при спазване на основните нормативни изисквания.
• Столична община е административно-териториална единица, която има и статут на област. В нея се съчетава самоуправлението на нейното население с провеждането на държавната политика за развитието на столицата.

7. Минимален размер на основната заплата за длъжността: не по-малко от 1125 лева.

8. Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявлението за конкурса в деловодството на Столична община, ул. “Московска“ 33, партер, всеки работен ден от 7:30 часа до 19:30 часа.

9. Адрес и електронна поща за подаване на документи: Документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

10. Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени на електронната страница на СО с адрес: http://www.sofia.bg.

11. За информация: телефон 02/9377-298 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

 

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document