Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността старши юрисконсулт – 1 работно място, в дирекция „Човешки ресурси“

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № СОА19-РД09-1213/29.08.2019 г. на кмета на Столична община

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността старши юрисконсулт – 1 работно място, в дирекция „Човешки ресурси“ към направление „Общинска администрация“ при Столична община.
Длъжностно ниво – 10, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
Наименование на длъжностното ниво: ЕН 6

1. Минимални и специфични изисквания за длъжността:
- образование – висше;
- минимална образователна степен – магистър;
- област на висшето образование – Социални, стопански и правни науки; 
- професионално направление/специалност – Право;
- удостоверение за юридическа правоспособност;
- професионален опит – минимум 1 година професионален опит или придобит минимален ранг V младши.

2. Допълнителни изисквания и квалификация:
- добра конпютърна грамотност.

3.  Конкурсът ще се проведе чрез:
 -  решаване на тест;
 -  провеждане на интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:
- заявление за участие в конкурса – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДСл;
- декларация по чл. 17, ал. 2 от НПКДСл;
- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен; документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се представят след преминала процедура по държавно признаване на образованието съгласно Закона за висшето образование; допълнителна квалификация и удостоверение за юридическа правоспособност;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.

5. Кратко описание на длъжността: Изготвя становища по казуси, възникнали във връзка с прилагането на законодателството, свързано с управление и развитие на човешките ресурси. Участва в разработването на вътрешните нормативни актове, правила, инструкции и заповеди и дава мнение по законосъобразното им прилагане. Осигурява спазването на законността при осъществяване дейността на дирекцията.

6. Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 700 лева.
Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 09.00 часа до 18.00 часа.
Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: https://www.sofia.bg.
За информация: телефон 02/9377-298 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.